PRIVACY POLICY

Vårt åtagande

Vi på Handicare prioriterar att skydda dina personuppgifter. Vi är medvetna om hur viktiga personuppgifter är och strävar efter att den information som du delar med oss ska skyddas och behandlas med omsorg.

Din tillit är av största vikt för oss och därför vidtar vi åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi samlar bara in, använder och delar dina uppgifter enligt vad du har gett tillstånd till eller vad lagen tillåter.

Vi på Handicare skyddar dina uppgifter genom teknisk datasäkerhet och interna styrprocesser samt åtgärder för fysiskt dataskydd.

Om integritetspolicyn

Handicare förbinder sig att bevara integriteten för de personuppgifter som vi behandlar rörande våra potentiella, nuvarande och tidigare kunder och slutanvändare (”du” eller ”kunderna”). Den här integritetspolicyn gäller för personuppgifter som samlas in via Handicares webbsidor. Vi vill gärna att du tar dig tid att läsa igenom policyn så att du förstår hur vi behandlar och använder dina personuppgifter.

Handicare respekterar sina kunders integritet och kommer enbart att använda dina personuppgifter för legitima affärssyften och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I den här policyn förklarar vi följande:

 • Vem som är ansvarig för dina uppgifter
 • Vilka personuppgifter vi samlar in om dig
 • Varför vi samlar in dessa uppgifter och hur vi använder dem
 • Vår rättsliga grund för att samla in och använda dina personuppgifter
 • När vi lämnar ut dina personuppgifter
 • Hur dina personuppgifter skyddas
 • Hur länge vi sparar uppgifterna
 • Hur du får tillgång till och uppdaterar dina personuppgifter

Vi har försökt att göra den här policyn så enkel som möjligt, men om du har några frågor kring hur företaget behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss – se avsnitt 2

Handicare

Handicare ansvarar för att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i den här policyn. Personuppgifter som tillhör våra kunder och användarna av våra produkter och tjänster behandlas på ett omsorgsfullt och säkert sätt. Beroende på vilket produktområde och land som är aktuellt kan det vara olika enheter inom Handicare som har ansvaret. På webbsidan för respektive land och produkt hittar du fullständiga kontaktuppgifter till den aktuella avdelningen.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Det kan bland annat bli aktuellt för oss att samla in följande uppgifter från eller om dig:

 • för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och kön.

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter som information om rastillhörighet, politiska åsikter, religiösa eller andra övertygelser, medlemskap i fackförening, sexuell läggning eller sexualvanor eller genetiska uppgifter.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar ut till Handicare kan vi registrera och samla in ytterligare information när du använder våra tjänster. Det kan bland annat vara information om dina aktiviteter på vår webbplats och vilken webbläsare och typ av enhet du använder när du besöker webbplatsen.

Personuppgifter som tillhör personer under 16 år

Vår webbplats och/eller tjänst är inte avsedd att samla in uppgifter om besökare som är under 16 år, såvida de inte har målsmans tillåtelse. Vi har dock inte möjlighet att kontrollera om en besökare är över 16 år. Vi uppmanar föräldrar att vara delaktiga i barnens aktiviteter på nätet för att förhindra att barnens personuppgifter registreras utan föräldrarnas samtycke. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådant samtycke är du välkommen att kontakta oss så raderar vi uppgifterna.

Varför samlar vi in information om dig och hur använder vi den?

De personuppgifter som vi samlar in används och lämnas ut i affärssyfte. Det kan bland annat vara följande:

 • för att registrera dig på vår webbplats och sköta våra webbtjänster (inklusive att hantera sökningar), att slutföra en begäran som du har skickat till oss och för att tillhandahålla beställda tjänster till dig
 • för att utvärdera och analysera marknaden, våra kunder, produkter och tjänster
 • för att kunna utvärdera, granska och förbättra våra produkter och tjänster
 • för att låta vår lokala partner kontakta dig
 • för marknadsföringssyften, med ditt samtycke
  • för att genomföra tävlingar där man kan vinna ett pris eller genomföra reklamkampanjer

Vilken är vår rättsliga grund för att använda dina personuppgifter?

Huvuddelen av de personuppgifter vi samlar in, använder och lämnar ut har som syfte att hantera en begäran som du lämnat till oss och bygger därmed på berättigat intresse. Om du tackar ja till marknadsföring så bygger personuppgiftsbehandlingen på samtycke.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina uppgifter:

 • med våra partner, leverantörer, konsulter och andra parter som behöver den informationen för att kunna hjälpa oss att sköta affärsrelationen
 • med dotterbolag och filialer inom Handicare-koncernen som tillhandahåller tjänster eller behandlar uppgifter för vår räkning
 • med leverantörer, konsulter, marknadsföringspartner och andra tjänsteleverantörer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra arbete åt oss
 • på begäran från en behörig myndighet om vi bedömer att utlämningen av uppgifterna är i enlighet med eller krävs enligt tillämplig lag, förordning, föreskrift, licens, driftsavtal eller rättsprocess. I ett sådant fall strävar vi efter att enbart lämna ut den information som krävs under omständigheterna.
 • med tjänstemän inom brottsbekämpningen, statliga myndigheter eller annan tredje part om vi bedömer att dina handlingar strider mot våra avtal eller policydokument, eller för att skydda Handicare-koncernens eller någon annan parts rättigheter, egendom eller säkerhet
 • om vi på annat sätt informerar dig och du samtycker till delningen
 • i aggregerad och/eller anonymiserad form som rimligen inte kan användas för att identifiera dig.

När vi delar personuppgifter med andra parter enligt ovan kräver vi normalt att de enbart ska använda eller lämna ut personuppgifterna enligt bestämmelserna för användning och utlämning i den här policyn.

Vi kan komma att dela personuppgifter med parter både inom och utanför den jurisdiktion som du hör hemma i. Det innebär att den information som beskrivs i den här policyn kan komma att överlämnas till, behandlas och lagras i länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), varav en del kan ha en mindre strikt dataskyddslagstiftning än ditt land. Om det sker kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med den här policyn, främst genom att använda så kallade standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Om inte tillämpliga lagar eller förordningar tillåter eller kräver något annat strävar Handicare efter att behålla dina personuppgifter i 1 år eller så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften som personuppgifterna samlades in för. Som alternativ till att förstöra eller radera dina personuppgifter kan vi istället göra dem anonyma så att de inte kan sammankopplas med eller spåras till dig.

Om du har samtyckt till att få marknadsföringsrelaterad information kan du när som helst välja bort det igen.

Åtkomst till dina personuppgifter

Handicare tillmötesgår enskilda personers begäran om att få tillgång till, rätta, överföra och/eller radera de personuppgifter som vi lagrar i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du vill granska, kontrollera eller rätta dina personuppgifter är du välkommen att kontakta företaget – se avsnitt 2. Observera att din begäran måste vara skriftlig. För att skydda dina personuppgifter från obehöriga ber vi dig att skicka in en kopia av en giltig ID-handling tillsammans med din begäran, så att vi kan verifiera din identitet.

Om vi inte skulle ha möjlighet att ge dig åtkomst till dina personuppgifter kommer vi att göra vårt bästa för att informera dig om orsaken, i den mån lagar och förordningar tillåter.

Som privatperson har du rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Ändringar i policyn

Vi kan emellanåt komma att göra ändringar i den här policyn för att anpassa den efter ändringar i lagar eller förordningar alternativt vårt sätt att hantera dina personuppgifter. Vi kommer att informera om eventuella ändringar i policyn. Alla ändringar i policyn gäller från och med att vi informerar om dem, med förutsättningen att förändringar som rör varför vi samlar in, använder eller lämnar ut dina personuppgifter, och som kräver ditt samtycke, inte gäller dig förrän vi har fått ditt samtycke till förändringen.

De personuppgifter som du uppger på våra webbsidor kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.