Bolagsstyrning

Handicare Group (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, vilket innebär att bolagsstyrningen i första hand grundar sig på aktiebolagslagens grundläggande regler om bolagets organisation och interna föreskrifter och regler. Efter noteringen på Nasdaq Stockholm, följer bolaget Svensk Kod för Bolagsstyrning och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från första noteringsdagen. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att ett bolag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler med då ska ange förklaringen till avvikelsen. Bolaget ska i samband med årsredovisningen avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor.

Handicare följer samtliga regler i Koden från det att aktierna noteras på Nasdaq Stockholm, med undantag för regel 9.7 i Koden. Handicare avviker från regel 9.7 i Koden med anledning av det teckningsoptionsprogram som beskrivs under incitamentsprogram, på så sätt att deltagarna får teckna sig för nya aktier under en av serierna efter en tvåårsperiod och därmed avviker från Kodens föreskrivna treårsperiod. Efter notering på Nasdaq Stockholm avser Handicare att endast införa treårsprogram. Avvikelser från Koden kommer att redovisas i Handicares bolagsstyrningsrapport.