Styrelsens arbete

Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Handicares resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre ordinarie ledamöter och högst tio ordinarie ledamöter, varav samtliga väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, styrelsens funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöter och VD. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD, inklusive finansiell rapportering.

Vid årsstämman 2019 beslutades om sju ordinarie styrelseledamöter.