Bolagsordning

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 26 september 2017. Bolagsordningen kommer att
registreras hos Bolagsverket inför noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Handicare Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3 VERKSAMHET
Bolagets ska bedriva drift och investering i verksamheter inom hälsa- och rehabilitering, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 REDOVISNINGSVALUTA
Bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta och aktiekapitalet ska vara bestämt i euro.
§ 5 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 euro och högst 200 000 euro.
§ 6 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst120 000 000 stycken.
§ 7 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och revisorer, samt eventuella revisorssuppleanter;och
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 11 AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.