Internkontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) och Koden.

Internkontroll

Information om de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i Bolagets bolagsstyrningsrapport.

Intern styrning och kontroll är en integrerad del av Handicares verksamhetsstyrning och definieras brett som en process som har inrättats av Bolagets styrelse, koncernledningen och annan personal, utformad för att erbjuda en rimlig försäkran att de mål som beskrivs härefter uppnås. Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter samt övervakning med avseende på den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som kan gälla för bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, Handicares koncernledning och övrig personal. Rutinerna för den interna kontrollen har också till syfte att främja Handicares utveckling och lönsamhet, samt säkra Bolagets tillgångar och upptäcka eventuella bedrägerier eller felaktigheter.

Styrelsens ansvar och skyldigheter gällande den interna kontrollen kan inte delegeras till en annan part.

Handicare har inte någon oberoende funktion för internrevision. Bolagets styrelse är som helhet ansvarig för att utföra det som annars utförs av den oberoende funktionen för internrevision. Styrelsen har, bland annat, utsett en projektledare för internrevision, som ansvarar för att koordinera, övervaka och rapportera händelser rörande internkontroll.

Beskrivningen av Handicares internkontroll process baseras på COSO, vilket publiceras av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Risker, riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskhantering är en viktig del av den interna kontrollen. Styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen inom Handicare. Det är koncernledningens ansvar att identifiera, utvärdera och hantera risker och att rapportera till styrelsen. En övergripande riskutvärdering genomförs årligen.

Utvärdering och rapportering

Styrelsen har det yttersta ansvaret för samtliga beslut avseende regelefterlevnad inom Handicare. Styrelsen granskar och godkänner också årligen samtliga policys.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet uppfyller kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i aktiebolagslagen. Revisionsutskottet har tre ledamöter: Claes Magnus Åkesson (ordförande), Joakim Andreasson och Mara Carell.