Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning. Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till instruktioner för valberedningen.

De fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti 2018 var Cidron Liberty Systems Ltd (kontrollerad av Nordic Capital Fund VII), Fjärde Ap-fonden, Danica Pension samt Holta Invest Life Sciences. Dessa har utsett varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Handicares valberedning.

Valberedningen består sedan den 31:a augusti 2019 av

Fredrik Näslund (Chairman), Cidron Liberty Systems Ltd
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Katja Bergqvist, Nordea Fonder
Espen Tidemann Jörgensen, Holta Invest Life Sciences
Lars Marcher, Chairman of the Board, Handicare Group AB

Här återfinns Nominerings Kommitteens instruktioner