Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning. Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till instruktioner för valberedningen.

Årsstämman 2019

De fyra till röstetalet största aktieägarna per den 31 augusti 2018 var Cidron Liberty Systems Ltd (kontrollerad av Nordic Capital Fund VII), Fjärde Ap-fonden, Danica Pension samt Holta Invest Life Sciences. Dessa har utsett varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Handicares valberedning. Valberedningen består av

Fredrik Näslund (ordförande), Cidron Liberty Systems Ltd
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Esben Saxbeck Larsen, Danica Pension
Espen Tidemann Jörgensen, Holta Invest Life Sciences
Lars Marcher, styrelsens ordförande Handicare Group AB

Vid årsstämman den 8 maj 2018 beslutades att anta följande valberedningsinstruktion:

  • Valberedningen fram till årsstämman 2019 ska bestå av representanter från de fyra största ägarregistrerade aktieägarna (baserat på rösträtt) enligt Euroclear Sweden per den 31 augusti 2018 samt styrelsen ordförande.
  • Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.
  • Om det sker en förändring i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti 2018, men före det datum som infaller tre månader före årsstämman 2019, och om en aktieägare som efter denna förändring har blivit en av de fyra största aktieägarna i termer av rösträtt och är registrerad i Bolagets aktiebok, framför en begäran till valberedningens ordförande om att delta i valberedningen, ska aktieägaren, ha rätt, enligt valberedningens bestämmande, antingen att utse ytterligare en ledamot av valberedningen eller att utse en ledamot som blivit utsedd av aktieägaren, som, efter förändringen av ägarstrukturen, inte längre är en av de fyra största aktieägarna i termer av röster.
  • Om en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen.
  • Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de uppkommer.
  • Valberedningens sammansättning ska kungöras senast sex månader före stämman.
  • Valberedningen har rätt att begära ersättning från Bolaget för rimliga kostnader som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna slutföra sitt uppdrag.
  • Valberedningens mandatperiod varar till dess att en ny valberedning har utsetts.
  • Aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. E-post: valberedning@handicare.com