Ansvarsfull värdekedja — Optimera vår miljöpåverkan

Handicares värdekedja beskriver samtliga huvudområden där vi påverkar klimat och miljö. Ambitionen är att så långt som möjligt skapa värdeskapande aktiviteter och behålla ett ansvar i samtliga steg i värdekedjan.

Design

Handicares ambition är att designa produkter som håller längre och som går att underhålla, reparera och uppgradera, samt metoder för återanvändning och återtillverkning. Under 2020 initierades ett projekt för att förbättra produkt och produktionsutvecklingsprocessen med fokus på cirkulär design, planen är att implementeras den nya processen under 2021.

År 2030 är målet att 80 procent av materialet som används i våra produkter ska vara återvinningsbart. För att säkerhetsställa att målet uppnås har vi kategoriserat materialen vi använder i våra produkter. Vi bedömer att cirka 50 procent av materialet är återvinningsbart idag. För affärsområdet Patient Handling har vi delat upp materialen per produktkategori och specificerat hur de ska återvinnas. Mycket av de material som vi använder i våra produkter går att återvinna såsom stål, aluminium, koppar, plast och trä.

Leverantörer

Ansvarsfulla inköp innebär inköp som följer Handicares värderingar inom etiska, sociala och miljömässiga frågor men även uppfyller våra förväntningar inom antikorruption, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Se mer under avsnitt Prosperity.

Produktion

Vår produktion jobbar aktivt med att minska klimatpåverkan genom att hela tiden sträva mot att optimera och minimera energikonsumtion, materialanvändning, avfall och utsläpp.

Handicares produktionssiter jobbar även med återanvändning av produkter så de kan säljas igen. I Nederländerna till exempel utförs reparationer och fabriksrenoveringar av säten och trapphissar och i Storbritannien renoverar vi batteripack. Processen resulterar i besparingar i materialanvändning, energiförbrukning, avfall och utsläpp. De återtillverkade produkterna har samma kvalitet som nya produkter.

Transporter

Handicare initierade 2020 koncernens första gemensamma CO2-beräkning enligt Green House Gas Protocol (GHG) scope 1 och 2. Utsläpp i scope 3 (uppströms och nedströms) ska kartläggas, identifieras och en strategi för att minska utsläppen ska tas fram utifrån väsentlighet och rådighet. Under 2021 ska Handicare ta fram en plan för hur utsläppen ska minskas.

Kund

Handicare erbjuder produkter och lösningar som höjer livskvaliteten och ökar oberoendet för äldre och funktionsnedsatta. Våra produkter och lösningar för alla typer av patientförflyttningar förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar i sjukhusmiljöer, akutvårdssituationer, på vårdboenden och hemmamiljöer. Våra produkter har hög kvalitet och lång livslängd. Vissa av våra produkter kan återanvändas och kan i hög grad återvinnas.

Inom våra affärsområdena erbjuder vi även relevant utbildning.

Produkterna inom patient handling minskar arbetsskador i förflyttnings-, lyft och mobiliseringssituationer i vården men vi ser också hur viktigt det är med utbildning för att säkerhetsställa att våra produkter används på rätt sätt. Därför arbetar vi aktivt med praktiska utbildningar i, bland annat, förflyttningsteknik. Målet är att ge kunskap om hur produkten används på ett riktigt och effektivt sätt för att undvika belastningsskador, men även visa hur patienten, beroende på förmåga, kan aktiveras i förflyttning och på så sätt stärka upplevelsen av självständighet. För trapphissar är målet att utbilda våra distributörer inom installering av trapphissen så att vi kan garantera en säker produkt med lång livslängd och hållbarhet men också undvika arbetsskador vid installationen.

De personer vi utbildar på varje marknad utbildar i sin tur sina kollegor.

På detta sätt bidrar vi till att minska arbetsskador, både genom våra produkter och genom utbildning.