Handicares leverantörer

Handicares globala inköpsorganisation är ansvariga för att optimera koncernens avtalsmässiga villkor och samtidigt bibehålla kvaliteten på de varor och tjänster som köps. samt sträva efter att bygga hållbara relationer med leverantörer. Handicares inköpsprocess överensstämmer med principerna för internkontroll och Group Authorisation Policy gällande separation av roller och ansvar.

Handicare har en etablerad kategoristruktur, där experter inom olika nyckelområden leder upphandling i olika affärsområden. För att erhålla synergier och ömsesidiga fördelar inom upphandlingsområdet syftar vi att konsolidera viktiga inköp till utpekade leverantörer.

Våra leverantörer betraktas som viktiga tillgångar i att främja mervärde och fortsatt tillväxt i koncernen. Relationer bygger på ömsesidig respekt, sunda etiska affärsmetoder och trovärdighet. Upphandlingar bedrivs inom ramen för Handicares uppförandekod och tillämpliga lagar och förordningar. Uppförandekoden innehåller våra ståndpunkter gällande barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, löner och förmåner, miljö och föreningsfrihet. Om en leverantör skulle uppdaga en situation som bryter mot vår Uppförandekod ska det omedelbart rapporteras till ansvarig chef inom Handicare.

För att uppnå den högsta kvalitet ber vi våra leverantörer att följa Handicares kvalitetsprogram enligt nedan:

 

Our purchasing organisation

Business ethics

Becoming a supplier

Supplier quality assurance documents