Prosperity

Främja ansvarsfull affärsetik

Vårt program för regelefterlevnad bygger på sunda affärsprinciper, sunt förnuft och följer gällande lagstiftning. Det är avsett att uppmuntra en hög grad av personlig och professionell integritet. Det består av en vissel- blåsningspolicy och manualer inom följande områden: antikorruption, konkurrens, dataskydd och handelssanktioner.

Alla medarbetare som upptäcker felaktigheter kan rapportera detta via en visselblåsningsfunktion utan risk för vedergällning eller diskriminering. Avsikten är att göra det möjligt för dem att proaktivt ta upp bekymmer snarare än att bortse från ett problem eller söka en lösning utanför företaget. Handicare förbinder sig till att motverka modernt slaveri Modern Slavery Act.

Uppförandekod

Uppförandekoden är en integrerad del av Handicare. Koden består av riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet och hur vi ska uppföra oss på ett etiskt, socialt och miljömässigt korrekt sätt.

Uppförandekoden är presenterad i tre generella områden: antikorruption och etik, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter samt miljön. Uppförandekoden ska följas av alla medarbetare, chefer, styrelsemedlemmar och affärspartners. Den bygger på sund affärsetik och ansvar samt sunt förnuft och är avsedda att främja en hög personlig och yrkesmässig kvalitet. Som en del av Handicares introduktionsprogram vid nyanställning ska alla medarbetare delta i en digital utbildning avseende vår uppförandekod och koden finns alltid tillgänglig på verksamhetens Intranät.

Under 2020 genomfördes en utbildning i antikorruption för tjänstemän inom organisationen.

Ansvarsfulla inköp — Leverantörer

Ansvarsfulla inköp innebär inköp som följer Handicares värderingar inom etiska, sociala och miljömässiga frågor men även uppfyller våra förväntningar inom antikorruption, arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Handicare har ett globalt nätverk av leverantörer som vi delar in i fem kategorier:

  • 1. produktrelaterade leverantörer,
  • 2. leverantörer av kompletta produkter (till exempel golvlyftar),
  • 3. icke produktrelaterade leverantörer (till exempel städ-service),
  • 4. koncerninterna leverantörer, och
  • 5. icke-klassificerade (till exempel enstaka köp som inte överstiger 50 000 EUR).

Inköp från kategori 1 och 2 sker inom ramen för Handicares inköpspolicy, som även inkluderar vår uppförandekod för leverantörer. Uppförande- koden för leverantörer grundar sig på etiska, sociala och miljömässiga frågor och beskriver våra förväntningar inom antikorruption och etik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, samt miljö.

Handicare har nära och långsiktiga relationer med de flesta av sina leverantörer. Vi bedömer att risken för brott mot mänskliga rättigheter hos leverantörerna är låg, men för att säkerställa att de förstår vår uppförandekod och förstår vikten av våra förväntningar är målet att alla produktleverantörer ska förbinda sig att följa uppförandekoden. Eventuella brott mot Handicares uppförandekod rapporteras till koncernledningen.

Transparent kommunikation — Certifieringar

Säkerhet är alltid högsta prioritet för oss och en förutsättning för vår existens som bolag. Handicare är föremål för reglering av nationella och/ eller lokala myndigheter på de marknader vi tillverkar och säljer våra produkter. Myndigheters uppgift är att övervaka att gällande lagstiftning inom tillämpligt område följs. Handicare har ett etablerat kvalitetslednings- system som säkerhetsställer kvalitet av våra produkter och tjänster samt att vi följer gällande lagar, regler och branschstandarder i de jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet.

Handicares strävan mot bättre kvalitet och ett mer hållbart före- tagande inom miljö och socialt ansvarstagande har resulterat i att vi är certifierade i ISO 13485 Medicintekniska produkter, ISO 9001 Lednings- system för kvalitet, ISO 14001 Ledningssystem för miljö och ISO 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö.

Dokument affärsetik

Uppförandekod

Modern Slavery Act Statement