Uppförandekod och affärsetik

Uppförandekod

Uppförandekoden är en viktig del av Handicare. Det är riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet och hur vi ska uppföra oss på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.  Den definierar den standard under vilka vi vill göra affärer och hur vi ska uppföra oss.

Uppförandekoden är presenterad i tre generella områden: anti-korruption och etik, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter samt miljön. Uppförandekoden ska följas av alla medarbetare, chefer, styrelsemedlemmar och affärspartners. Den bygger på sund affärsetik och ansvar samt sunt förnuft och är avsedda att främja en hög personlig och yrkesmässig kvalitet.

Affärsetik

Vårt program för regelefterlevnad bygger på sunda affärsprinciper, sunt förnuft och följer gällande lagstiftning. Det är avsett att uppmuntra en hög grad av personlig och professionell integritet.

Det består av en visselblåsningspolicy och manualer inom följande områden: anti-korruption, konkurrens, dataskydd och handelssanktioner. De  hjälper medarbetarna att följa gällande lagstiftning och göra affärer på ett etiskt sätt. Handicare förbinder sig till att motverka modernt slaveri Modern Slavery Act.

Dokument affärsetik

Uppförandekod

Modern Slavery Act Statement