Fokusområdena kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål

Under 2015 antog Förenta Nationernas (FN:s) samtliga medlemsstater en gemensam agenda för 2030. Dessa är de globala målen för en hållbar utveckling. Det finns 17 mål och 169 delmål som uppmanar till omedelbara åtgärder för att bygga en gemensam framtid.

Baserat på den väsentlighetsanalys som gjordes samt verksamhetens mission och affärsmål, har företagsledningen och styrelsen valt följande fyra globala mål utifrån FN:s definitioner: Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringarna.