Utdelningspolicy

Handicare eftersträvar att årligen lämna utdelning motsvarande 30-50 procent av nettovinsten för perioden. Beslut om förslag till utdelning kommer att fattas med beaktande av bland annat bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärvsmöjligheter och likviditet.