Finansiella mål

Bolagets styrelse har antagit nedanstående finansiella mål och utdelningspolicy för Handicare. Uttrycket ”på medellång sikt” syftar inte på någon specifik tidsperiod och de finansiella målen ska inte uppfattas som att Handicare siktar på eller förväntar sig att nå de finansiella målen under något enskilt räkenskapsår.

  • Tillväxt –  Handicare eftersträvar att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt på 10 procent, varav 4-6 procent organiskt, på medellång sikt.
  • Justerad EBITA-marginal –  Handicare eftersträvar att uppnå en justerad EBITA-marginal överstigande 12 procent på medellång sikt.
  • Kapitalstruktur –  Handicare eftersträvar att upprätthålla en kapitalstruktur som medger en hög grad av finansiell flexibilitet och som möjliggör förvärv. Handicare eftersträvar en skuldsättningsgrad om cirka 2,5x nettoskulden/LTM (senaste tolv månaderna) justerad EBITDA, med flexibilitet för strategiska aktiviteter.
  • Utdelningspolicy – Handicare eftersträvar att årligen lämna utdelning motsvarande 30-50 procent av nettovinsten för perioden. Beslut om förslag till utdelning kommer att fattas med beaktande av bland annat Bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärvsmöjligheter och likviditet.