Bokslutskommuniké 2017

Fortsatt organisk tillväxt och förbättrade marginaler

Fjärde kvartalet 2017

· Intäkterna minskade till 70,4 MEUR (71,9)
· Den organiska tillväxten var 1,4%
· Bruttomarginalen ökade till 42,1% (40,4)
· Justerad EBITA ökade till 6,2 MEUR (4,6) och motsvarande marginal var 8,8% (6,4)
· EBIT ökade till 4,4 MEUR (-5,8) och motsvarande marginal var 6,3% (-8,0)
· Nettoskuld/justerad RTM EBITDA uppgick till 3,0x

Helåret 2017 

· Intäkterna ökade till 284,3 MEUR (244,7)
· Den organiska tillväxten var 4,9%
· Bruttomarginalen ökade till 42,6% (40,8)
· Justerad EBITA ökade till 26,2 MEUR (17,2), och motsvarande marginal var 9,2% (7,0)
· EBIT ökade till 14,0 MEUR (-4,4) och motsvarande marginal var 4,9% (-1,8)
· Del av affärsområdet Puls avyttrades per den 1 augusti, varvid den delen redovisas som avyttrad verksamhet
· Handicare noterades på Nasdaq Stockholm den 10 oktober
· Efter rapportperioden förvärvades en distributionsverksamhet i Colorado, USA med en försäljning om cirka 4,2 MEUR 
· Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,1 EUR, styrelsen föreslår 0,50 SEK i utdelning för 2017

För tabell se bilagd PDF

Koncernchefens kommentar
God tillväxt och förbättrade marginaler under 2017. De interna initiativen vilka syftar till att driva tillväxt och förbättra marginalerna har givit resultat. Den organiska tillväxten uppgick till 4,9% och den justerade EBITA-marginalen ökade till 9,2%. Under året har vi även fokuserat på integrationen av Prism Medical och noteringen på Nasdaq Stockholm. I början av 2018 genomfördes ett mindre men strategiskt förvärv i Colorado, USA – en distributör vilken blir nyckelspelare i vår nordamerikanska Hub-strategi.

Fjärde kvartalet – fortsatt tillväxt inom Accessibility, lägre projektförsäljning inom Patient Handling
Under fjärde kvartalet ökade intäkterna organiskt med 1,4% och den justerade EBITA-marginalen ökade till 8,8% (6,4). Tillväxttakten fortsatte inom Accessibility. Positivt är att försäljningsutvecklingen för trapphissar i Nordamerika håller i sig, 25% under kvartalet och 14% för helåret. Projektförsäljningen inom Patient Handling, Nordamerika, var lägre under kvartalet än tidigare under året.

Försäljningen inom Patient Handling går till viss del till Homecare men framförallt till projektförsäljning till sjukhus och vårdinrättningar. Leveranserna till de senare kan vara dels hela installationer av patientlyftar men kan också vara utbyte av till exempel motorer som en del av eftermarknaden. Försäljningen av hela installationer kan variera mellan kvartalen och under fjärde kvartalet var försäljningen av hela installationer i Nordamerika lägre än tidigare under året, vilket påverkade de totala intäkterna och rörelsemarginalen negativt. Patient Handling, Europa utvecklades i linje med tidigare kvartal under året.

God utveckling inom försäljningen till Homecare
Genom en högt automatiserad tillverkningsprocess, har vi trots högre volymer som en följd av stark tillväxt, kunnat bibehålla korta ledtider. Detta är ett viktigt konkurrensmedel inom försäljning till Homecare (särskilt trapphissar) vilket tillsammans med vårt framgångsrika utnyttjande av Prism Medicals distributörsnätverk i Nordamerika har bidragit till den goda tillväxten inom försäljning till Homecare. Framförallt har tillväxten varit stark för trapphissar, inom vilket område vi uppskattar att vi tagit marknadsandelar såväl i Europa som i Nordamerika.

Marknadsanpassningar inom Patient Handling och Puls
I syfte att stärka konkurrenskraften för projektförsäljningen inom Patient Handling, Nordamerika kommer vi allokera dedikerade försäljningsresurser riktade mot Institutional sales. Under 2017 avyttrades delar av Puls. Den del av Puls som är kvar kommer såväl organisatoriskt som beträffande verksamheten anpassas efter de nya förutsättningarna.

Förvärv av för Handicare strategiskt viktig distributör i Nordamerika
I början av 2018 förvärvades en Patient Handling-distributör i Colorado med försäljning i ytterligare elva närliggande stater. Förvärvet är begränsat i storlek, 2017 en försäljning om 4,2 MEUR, men av stor betydelse för utvecklingen av vår försäljning och distribution i Nordamerika. Efter förvärvet har vi nu åtta hubbar, målsättningen är totalt 18.

På god väg mot våra finansiella mål
Trots lägre projektförsäljning inom Patient Handling under fjärde kvartalet, är vi nöjda med den totala utvecklingen under året. Tillväxttakten är i linje med våra finansiella mål avseende organisk tillväxt och vi är en god bit på väg mot vår målsättning avseende EBITA- marginal. Våra finansiella mål är att vi på medellång sikt eftersträvar en genomsnittlig årlig tillväxt om 10%, varav 4-6% organiskt, med en justerad EBITA-marginal överstigande 12%. Makrotrenderna fortsätter att gynna oss, vilket är väldigt tydligt med hänsyn till den positiva utvecklingen avseende försäljningen till Homecare. Sammanfattningsvis vill vi säga att Handicare är väl positionerat för en fortsatt lönsam tillväxt.

Asbjørn Eskild                                                                                                                     
VD och koncernchef

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Asbjørn Eskild, VD och koncernchef och Stephan Révay, CFO kl. 10:00 CET den 16 februari 2018. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg
http://emea.directeventreg.com/registration/2894038

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter

Delårsrapport januari – mars 2018 8 maj 2018
Årsredovisning v 14 2018
Årsstämma 8 maj 2018
Delårsrapport januari – juni 2018 14 augusti 2018
Delårsrapport januari – september 2018        24 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 19 februari 2019

För mer information kontakta:
Asbjørn Eskild, CEO, tel +47 905 633 04
Stephan Révay, CFO, tel +46 729 666 532
Boel Sundvall, IR, tel +46 723 747 487
Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.00.

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Kista och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under 2017 uppgick intäkterna till 284 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 9,2%. Antalet medarbetare var cirka 1 150 och aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Bokslutskommuniké 2017

Till toppen av sidan