Bokslutskommuniké 2018

Stabil organisk tillväxt men lägre marginal för fjärde kvartalet 2018
   

Fjärde kvartalet

· Intäkterna ökade till 73,9 MEUR (70,4)
· Den organiska tillväxten var 3,8% (1,4)
· Bruttomarginalen uppgick till 37,1% (42,1)
· Justerad EBITA uppgick till 3,0 MEUR (6,2) och motsvarande marginal var 4,1% (8,8)
· EBIT uppgick till 0,4 MEUR (4,4) och motsvarande marginal var 0,5% (6,3)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 9,3 MEUR (4,0)
· Lägre bruttoresultat för fjärde kvartalet 2018 främst till följd av lagerjusteringar (1,4 MEUR), införandet av ett nytt affärssystem i Vehicle Accessibility och Nordamerika (0,8 MEUR) samt ogynnsam pris-och produktmix (1,2 MEUR)
· Kostnader relaterade till omorganisation, i främst Nordamerika, uppgick till 1,0 MEUR under kvartalet och har bokförts som Övriga specificerade poster
· Efter rapportperiodens utgång har Tom Vorpahl utsetts till ny Executive Vice President för den nordamerikanska verksamheten

Helåret 2018

· Intäkterna ökade till 290,9 MEUR (284,3)
· Den organiska tillväxten var 3,7% (4,9)
· Bruttomarginalen uppgick till 41,2% (42,6)
· Justerad EBITA uppgick till 21,8 MEUR (26,2) och motsvarande marginal var 7,5% (9,2)
· EBIT uppgick till 13,2 MEUR (14,0) och motsvarande marginal var 4,6% (4,9)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 18,4 MEUR (11,6)
· Nettoeffekten av försenade leveranser inom Vehicle Accessibility uppskattas till cirka -2,0 MEUR och cirka -1,0 MEUR på intäkts- respektive EBITA nivå
· Kostnader relaterade till omorganisationer uppgick till 3,0 MEUR under helåret varav 2,0 MEUR kostnadsfördes i det andra kvartalet och resterande 1,0 MEUR i det fjärde kvartalet
· Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,19 EUR (-0,08), styrelsen föreslår 5 cent (5 cent) i utdelning för 2018***
· Staffan Ternström tillträde som ny VD och koncernchef i augusti

Koncernchefens kommentar
Stabil organisk tillväxt men lägre marginal under 2018 med blandad utveckling för de olika affärsområdena. Organisk tillväxt för helåret var 3,7% (4,9) och den justerade EBITA-marginalen minskade till 7,5% (9,2). Försäljningen av trapphissar, som svarar för 50% av den totala försäljningen, fortsätter att gå bra och redovisade en organisk tillväxt om 9%. Vi har ökat våra marknadsandelar i stort sett i alla våra nyckelmarknader. Utvecklingen i Patient Handling var blandad. Den europeiska delen av verksamheten rapporterade stabil organisk tillväxt medan den Nordamerikanska delen av verksamheten upplevde fortsatta utmaningar. Inom Vehicle Accessibility påverkades vi av problemen för den Europeiska bilindustrin, relaterade till de nya utsläppsreglerna, vilket försenade leveranser av fordon.

Sedan jag började på Handicare i Augusti har jag träffat många kunder, anställda och leverantörer. Jag har tillbringat en stor del av min tid tillsammans med säljkåren på alla våra nyckelmarknader. Dessutom har jag, med stöd av min ledningsgrupp, genomfört en översyn av verksamheten under fjärde kvartalet. Sammantaget har detta gett mig en grundlig förståelse för Handicares största möjligheter och utmaningar. Det är glädjande för mig att konstatera att vi har bra produkter och lösningar, samt engagerade och motiverade medarbetare. Därtill har vi starka positioner på flertalet marknader, där många har en god underliggande tillväxt. Vi måste emellertid ytterligare förfina vår affärsmodell och organisation, framförallt i Nordamerika. Med detta i ryggen är jag övertygad om att vi kommer vara väl positionerade för att dra nytta av den underliggande marknadstillväxten och jag ser positivt på våra framtidsutsikter.

Fjärde kvartalet
Intäkterna växte organiskt med 3,8% (1,4) under fjärde kvartalet som en följd av stabil organisk tillväxt i både Accessibility, 4,5%, och Patient Handling, 4,4%. Inom Accessibility fortsatte Stairlifts att växa snabbare än marknaden med en organisk tillväxt om 6%. Den starka trenden i Nordamerika fortsatte med en organisk tillväxt om 16% i kvartalet. Patient Handling rapporterade organisk tillväxt i både Europa and Nordamerika. Ett trendbrott noterades i den nordamerikanska verksamheten vilken växte organiskt med 4,9%, om än från en låg bas. Justerad EBITA uppgick till 3,0 MEUR (6,2) i fjärde kvartalet. Det lägre resultatet var främst ett resultat av lagerjusteringar och problem relaterade till införandet av ett nytt ERP-system. Därtill har vi haft lägre genomsnittspriser och en ogynnsam produktmix. Den förra var ett resultat av produktlanseringar och tillfälliga priskampanjer mot slutet av året för att aktivt förvärva marknadsandelar i specifika marknader och segment.

Ny Executive Vice President Nordamerika rekryterad och ett antal initiativ implementerade för att öka lönsamheten
Handicare driver ett antal initiativ för att återgå till lönsam tillväxt. Ett av dessa initiativ är att optimera organisationen. Som ett resultat kommer Tom Vorpahl ersätta Charley Wallace som Executive Vice President Nordamerika från 11 februari. Tom Vorpahl har omfattande erfarenhet från den medicinsktekniska industrin, senast var han Vice President på Mitchell Planning Associates, det största företaget inriktat mot planering och upphandling av sjukhusutrustning i USA. Utöver det kommer vi ta sista steget för att integrera den Nordamerikanska Patient Handling-verksamheten med vår globala tillverknings- och kvalitetsorganisation. Detta kommer ytterligare förbättra våra kvalitetsprocesser och öka effektiviteten. Slutligen har vi delat USA och Canada i två separata kommersiella organisationer för att bättre utnyttja marknadsspecifika möjligheter.

Vi fortsätter att investera i vår nordamerikanska säljkår och HUB-strategi. Viktiga investeringar under fjärde kvartalet inkluderade en ny chef för försäljning till återförsäljare, sex nya försäljnings- och teknisk servicerepresentanter och öppnandet av en ny HUB. Vi håller också på att finjustera vår HUB-strategi, till exempel antalet full service-hubbar (inkl. lager och kundservice) respektive rena försäljningskontor.

Huvudprioriteringar för 2019
Den finansiella utvecklingen under fjärde kvartalet 2018 påverkar inte våra utsikter för 2019. Huvudprioriteringar för 2019 är att leverera stabil organisk tillväxt och förbättrade marginaler. Dessa kommer att stödjas av uppdateringar av vår affärsmodell. Viktiga förändringar inkluderar prissättning och förfining av lojalitetsprogrammen för återförsäljare för att öka vår andel av respektive återförsäljares totalaffär och minska omsättningen av antalet återförsäljare. Vi kommer även att optimera resultatstyrningen gentemot medarbetarna och affärsområdena. Utvärdering av nya marknader och tilläggsförvärv är fortsatt en viktig del av vår strategi.
Staffan Ternström
VD och koncernchef

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
     
Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och koncernchef, och Stephan Révay, CFO, kl. 10.00 CET den 6 februari 2019. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg
http://emea.directeventreg.com/registration/3359669
   
En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter
Delårsrapport januari – mars 2019    25 april 2019
Årsredovisning       v 13 2019
Årsstämma 8 maj 2019
Delårsrapport april – juni 2019 14 augusti 2019
Delårsrapport juli – september 2019 24 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019                       12 februari 2020

För mer information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029
Stephan Révay, CFO & IR, tel +46 729 666 532
 
Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 08.00 CET.
   
  
Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under 2018 uppgick intäkterna till 291 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,5%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Bokslutskommuniké 2018

Till toppen av sidan