Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet visade på stärkt organisk tillväxt inom Accessibility och starkt kassaflöde medan Patient Handling USA var fortsatt svagt

Fjärde kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till 68,8 MEUR (69,2)
· Den organiska tillväxten var 1,2%
· Bruttomarginalen uppgick till 40,6% (37,5)
· Justerad EBITA uppgick till 4,8 MEUR (2,8) och motsvarande marginal var 7,0% (4,1)
· EBIT uppgick till -7,1 MEUR (0,2) och motsvarande marginal var -10,3% (0,3)
· Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till -11,5 MEUR (0,9)
· Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning uppgick till -0,20 EUR (0,01)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 5,8 MEUR (9,1)
· Den strategiska översynen fortgår och ledde till att Handicare Auto A/S avyttrades under december med en realiserad förlust om 9,3 MEUR som har bokförts inom Övriga specificerade poster.
· Tom Vorpahl lämnade rollen som Executive Vice President Nordamerika 22 november

Helåret 2019

· Intäkterna uppgick till 271,0 MEUR (269,8)
· Den organiska tillväxten var 1,1%
· Bruttomarginalen uppgick till 41,5% (42,0)
· Justerad EBITA uppgick till 21,0 MEUR (20,7) och motsvarande marginal var 7,8% (7,7)
· EBIT uppgick till 4,6 MEUR (12,0) och motsvarande marginal var 1,7% (4,5)
· Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till 2,3 MEUR (11,4)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 13,6 MEUR (17,2)
· Affärsområdet Puls avyttrades i maj och Handicare Auto A/S (del av Accessibility) avyttrades i december
· Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning, uppgick till 0,04 EUR (0,19 EUR), styrelsen föreslår 0,07 EUR (0,05 EUR) i utdelning för 2019**
 

Koncernchefens kommentar
Det är med delade känslor som jag sammanfattar ett händelserikt 2019.
Å ena sidan blev tillväxten och koncernresultatet en stor besvikelse beroende på fortsatt motvind för Patient Handling i USA, ett mycket svagt 2019 för Vehicle Accessibility Danmark samt den Brexit-oro som drabbade försäljningen i Stairlifts UK under tredje kvartalet. Å andra sidan är jag nöjd med utvecklingen inom Stairlifts som med fortsatt god lönsamhet växte snabbare än marknaden. Jag är också nöjd med vårt åtgärdsprogram som trots fördröjd vändning inom Patient Handling USA, lett fram till ett operationellt starkare bolag med goda framtidsutsikter.

Vi inledde året fast beslutna att lägga grunden för en långsiktigt stabil verksamhet med kapacitet att nå våra finansiella mål. Förbättringsprogrammet sjösattes i början av 2019 och har under året, med undantag av Patient Handling USA, resulterat i ökad säljeffektivitet drivet av organisationsförändringar, nytt incitamentsprogram samt ökad säljaktivitet och kvalitet. Inom Patient Handling USA försenades genomförandet och efter ytterligare ledningsförändringar har vi sett en tydlig positiv förändring. Slutligen har vi ytterligare stärkt vårt erbjudande genom förbättrad produkt- och servicekvalitet samt ett breddat produkterbjudande.

Finansiellt blev 2019 ett svagt år och vi nådde inte målet om att leverera en stabil organisk tillväxt och förbättrade marginaler för koncernen 2019. Nettoomsättningen växte marginellt och den justerade EBITA-marginalen var marginellt högre jämfört med 2018. Accessibility växte organiskt med 5,5 procent under 2019 och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 13,5 procent. Patient Handling hade ännu ett svagt år vilket förklaras av fortsatt svag försäljning inom Institutional Sales USA. Affärsområdets omsättning minskade med 8,0 procent och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,6 procent för helåret.

Lönsam tillväxt för Accessibility i fjärde kvartalet
Under fjärde kvartalet uppvisade Accessibility en stabil organisk tillväxt om 4,8 procent och omsättningen uppgick till 48,8 MEUR (48,3). Affärsområdet visade också förbättrad lönsamhet och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 12,7 procent (10,8). Justerat för avyttringen av Vehicle Accessibility Danmark uppgick justerad EBITA-marginal till 13,6 procent.

Stairlifts-affären visade en stark organisk tillväxt på 6,6 procent i det fjärde kvartalet. Sett till de enskilda marknaderna levererade Nordamerika enligt plan och växte med 24 procent, medan UK återgick till tillväxt efter Brexit-oron som drabbade tredje kvartalet. Flertalet övriga marknader uppvisade fortsatt stark organisk tillväxt. Stairlifts-affärens framgång beror på att vi har ett starkt varumärke och ett attraktivt premiumerbjudande. Vi har också varit framgångsrika i att möta en ökande efterfrågan och ta marknadsandelar. Lanseringen av vår senaste trapphiss är en stor succé och visar vikten av produktutveckling och innovation. Avseende marginalutvecklingen finns det fortfarande förbättringspotential genom ökad operationell effektivitet.

Den norska Vehicle Accessibility-affären uppvisade god organisk tillväxt för helåret, men fjärde kvartalet blev jämförelsevis svagt då motsvarande period föregående år var osedvanligt stark.

Fortsatt motvind i Patient Handling USA fjärde kvartalet
I kontrast till Accessibility blev fjärde kvartalet fortsatt svagt för Patient Handling. Omsättningen minskade organiskt med 6,0 procent och uppgick till 20,0 MEUR (20,9). Förbättringsåtgärderna fick effekt på verksamheterna i Kanada och Europa som utvecklades stabilt jämfört med föregående år. I november ersattes ledningen i Nordamerika då åtgärdsprogrammet för Patient Handling USA inte blev effektivt implementerat. Nu har vi en ny ledning på plats som tagit itu med problemen inom försäljningen till kundgruppen sjukhus och andra vårdinrättningar (Institutional sales). Förseningen av våra åtgärder i USA till trots ser vi tecken på en positiv utveckling där våra åtgärder börjar få effekt på den löpande verksamheten. Detta märks bland annat genom att vi mot slutet av kvartalet fått ett ökat inflöde av nya kunder samt att vi blivit bättre på att behålla och utveckla vår befintliga kundbas. Det nya ledningsteamet i Nordamerika gör ett bra arbete med att effektivisera försäljningsprocessen och vi har idag ställt om så att organisationen säljer hela erbjudandet.

Strategisk översyn fortgår
Den strategiska översyn som påbörjades i slutet av oktober ledde till att vi under fjärde kvartalet avyttrade aktierna i Handicare Auto A/S (Vehicle Accessibility Danmark). Avyttringen är positiv ur ett koncernperspektiv genom att den frigör ledningsresurser och möjliggör ökat fokus på utveckling av de verksamhetsdelar i koncernen som vi bedömer har potential att leverera långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt.

I syfte att öka transparensen mellan olika verksamhetsdelar kommer vi att dela upp affärsområdet Accessibility i två separata affärsområden för 2020; Accessibility och Vehicle Accessibility.

Den strategiska översynen fortgår och vi återkommer så snart vi har ny väsentlig information.

Redo att leverera mot långsiktiga mål
Handicare är idag ett operationellt starkare bolag och vi har en tydlig uppfattning om vart vi ska och vad som krävs. Vi ser positiva tecken i verksamheten och jag vill tacka alla engagerade och kompetenta medarbetare som i sitt möte med kunderna arbetar hårt för att underlätta deras vardagsliv. Med deras engagemang bygger vi ett skarpare och mer fokuserat Handicare – redo att leverera mot våra långsiktiga mål.

Staffan Ternström
VD och koncernchef

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och koncernchef, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 10.00 CET den 12 februari 2020. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg: http://emea.directeventreg.com/registration/2854228
En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.
 

Datum för finansiella rapporter och årsstämma  
Delårsrapport Januari – mars 2020 23 april 2020 
Årsredovisning   v.14 2020 
Årsstämman   6 maj 2020 
Delårsrapport April – juni 2020  17 juli 2020
Delårsrapport Juli – september 2020   5 november 2020 

  

För mer information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under helåret 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,8%. Antalet medarbetare uppgick till 1 040 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Bokslutskommuniké 2019

Till toppen av sidan