Delårsrapport Januari – juni 2018

Stark organisk tillväxt och förbättrade marginaler

April-juni 2018

· Intäkterna ökade till 75,3 MEUR (71,4)
· Den organiska tillväxten var 7,3%
· Bruttomarginalen uppgick till 43,2% (43,2)
· Justerad EBITA uppgick till 7,6 MEUR (6,9) och motsvarande marginal var 10,1% (9,7)
· EBIT uppgick till 4,3 MEUR (4,6) och motsvarande marginal var 5,7% (6,5)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 7,9 MEUR (4,5)
· Vehicle Accessibility återhämtade intäkter om cirka 0,5 MEUR av de i första kvartalet förskjutna leveranserna
· Kostnader relaterade till den annonserade (i rapporten för första kvartalet) omorganisationen uppgick till 2,0 MEUR under kvartalet
· I augusti meddelade VD och koncernchef Asbjørn Eskild att han har beslutat lämna Handicare Group. Staffan Ternström har utnämnts till ny VD och koncernchef med tillträde den 14 augusti

Januari-juni 2018

· Intäkterna ökade till 146,9 MEUR (144,7)
· Den organiska tillväxten var 5,0%
· Bruttomarginalen uppgick till 42,3% (42,9)
· Justerad EBITA uppgick till 12,8 MEUR (13,7) och motsvarande marginal var 8,7% (9,5)
· EBIT uppgick till 8,2 MEUR (9,3) och motsvarande marginal var 5,6% (6,4)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 8,2 MEUR (4,8)
· Nettoeffekten av förskjutna leveranser inom Vehicle Accessibility uppskattas till cirka -1,5 MEUR och cirka -0,8 MEUR på intäkts- respektive EBITA nivå
· Kostnader relaterade till omorganisationen uppgick till 2,0 MEUR

Sammanfattning av andra kvartalet
Den organiska tillväxten för andra kvartalet uppgick till 7,3% och för första halvåret till 5,0%. Den justerade EBITA-marginalen var 10,1% för andra kvartalet och 8,7% för delårsperioden. De under första kvartalet framflyttade leveranserna inom Vehicle Accessibility har börjat återtas, uppskattningsvis motsvarande intäkter om 0,5 MEUR under andra kvartalet. Som tidigare aviserats har initiativ i syfte att öka säljfokus och minska administrativa kostnader påbörjats i kvartalet. Detta medför kostnader om 2,0 MEUR, vilka i sin helhet har belastat kvartalet.

Vi fortsatte att stärka vår marknadsposition inom trapphissar. Den organiska tillväxten uppgick till 13% för trapphissar totalt och i Nordamerika isolerat var ökningen 47%. Leveranserna från Volkswagen av minibussar i Norge återupptogs under andra kvartalet. Uppskattningsvis har vi hittills återtagit cirka 0,5 MEUR av de under första kvartalet tappade intäkterna om 2,0 MEUR. Bedömningen är att huvuddelen av resterande intäktstapp kommer att kunna återhämtas under kommande tre kvartal.  

Försäljningsutvecklingen inom Patient Handling Nordamerika är fortsatt utmanande. Vi har identifierat och implementerat initiativ för att öka försäljningen. Patient Handling Europa uppvisade organisk tillväxt. Fortsatt stark projektförsäljning inom Puls resulterade i att intäkterna ökade organiskt med 9,4%.

I början av året förvärvades en distributör inom Patient Handling i Nordamerika. Ambitionen är att de ska övergå helt till vår produktportfölj. Omställningen till Handicares produktportfölj fortsatte under kvartalet och under andra kvartalet ökade intäkterna väsentligt jämfört med det första kvartalet.

Styrelseordförande Lars Marcher
Vår strategi kvarstår och likaså ambitionen att på medellång sikt växa med 10% per år varav 4-6% organiskt och med en justerad EBITA-marginal överstigande 12%. I syfte att ytterligare stärka säljfokus och minska administrationen genomfördes ett antal initiativ under det första halvåret. Kostnaderna för detta, cirka 2,0 MEUR vilka framförallt avser uppsägningskostnader har tagits under det andra kvartalet. På sikt räknar vi med en ökad försäljning till följd av dessa initiativ samt kostnadsbesparingar om drygt 3,0 MEUR årligen från och med 2019. Som ett led i vår tillväxtstrategi fortsätter vi att identifiera och utvärdera förvärvskandidater.
Med denna rapport tackar vi Asbjørn Eskild för hans insatser för Handicare och välkomnar Staffan Ternström som ny VD och koncernchef. Staffan har en gedigen bakgrund inom medicinteknik och det är min starka övertygelse att Staffan är väl lämpad att leda Handicare i nästa fas. Staffan tillträder som VD och koncernchef den 14 augusti 2018. Med en försäljningstillväxt väl i linje med våra finansiella mål och en förbättrad marginal samt gynnsamma makrotrender har jag stor tillförsikt till att vi på medellång sikt kommer möta våra mål.

Asbjørn Eskild (avgående koncernchef): ”Då detta kvartal var mitt sista som koncernchef för Handicare vill jag passa på att tacka ägare, styrelse och medarbetare för allt stöd under min period som koncernchef. Jag är stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit och det andra kvartalet visar att Handicare är på rätt väg. Det har varit ett stort privilegium att arbeta tillsammans med alla kompetenta och motiverade ledare och medarbetare inom Handicare. Jag vill även önska Staffan lycka till i sin nya roll som koncernchef.”

Revisorsgranskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Lars Marcher, Styrelseordförande, och Stephan Révay, CFO kl. 10.00 CET den 14 augusti 2018. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg
http://emea.directeventreg.com/registration/9295958 (http://emea.directeventreg.com/registration/9295958)

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter
Delårsrapport januari – september 2018    24 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018                       19 februari 2019

För mer information kontakta:
Stephan Révay, CFO, tel +46 729 666 532
Boel Sundvall, IR, tel +46 723 747 487

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl. 08.00 CET. 

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2018 uppgick intäkterna till 287 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,8%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Delårsrapport Januari – juni 2018

Till toppen av sidan