Delårsrapport Januari – mars 2018

Fortsatt organisk tillväxt

Första kvartalet 2018

· Intäkterna uppgick till 71,6 MEUR (73,3)
· Den organiska tillväxten var 2,7%
· Bruttomarginalen uppgick till 41,4% (42,7)
· Justerad EBITA uppgick till 5,1 MEUR (6,8) och motsvarande marginal var 7,2% (9,3)
· EBIT uppgick till 3,9 MEUR (4,6) och motsvarande marginal var 5,5% (6,3)
· Förskjutna leveranser inom Vehicle Accessibility påverkade intäkter och EBITA negativt med c. 2 MEUR respektive drygt 1 MEUR
  

Koncernchefens kommentar

Den organiska tillväxten uppgick till 2,7% och den justerade EBITA-marginalen till 7,2%. I början av kvartalet förvärvades en distributör inom Patient Handling, Nordamerika. I enlighet med vår strategi och i syfte att öka säljfokus ytterligare är ambitionen att stärka försäljningsorganisationen under året.

Första kvartalet – fortsatt tillväxt för trapphissar och lägre försäljning inom Patient Handling
Under första kvartalet ökade intäkterna organiskt med 2,7% och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 7,2% (9,3). Vi fortsatte att stärka vår marknadsposition inom trapphissar. Den organiska tillväxten uppgick till 10% för trapphissar totalt och i Nordamerika isolerat var ökningen 33%. Som vi kommunicerade i bokslutskommunikén för 2017 levererade inte VW minibussar till den norska marknaden under första kvartalet. Detta kom att påverka vår möjlighet att leverera inom Vehicle Accessibility och således påverkades intäkterna negativt med cirka 2 MEUR och EBITA med drygt 1 MEUR jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under andra kvartalet har dock leveranserna kommit igång igen och vår bedömning är att huvuddelen av intäktstappet kommer att kunna återhämtas under resterande del av året. Försäljningen inom Patient Handling, Nordamerika, visar en fortsatt avvaktande utveckling med lägre försäljning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med fjärde kvartalet 2017 ökade dock intäkterna organiskt med 14%. Patient Handling Europa utvecklades i linje med föregående år. Stark projektförsäljning inom Puls resulterade i att intäkterna ökade organiskt med 29%.

I början av året förvärvades en distributör inom Patient Handling i Nordamerika. Vår ambition när vi gör denna typ av förvärv är givetvis att de ska övergå helt till vår produktportfölj även om vi vid förvärvstillfället även värderar säljorganisation och geografisk räckvidd. En sådan omställning till vår produktportfölj är påbörjad men innebar att intäkterna från detta förvärv under första kvartalet var begränsade.

Ökat fokus på försäljning inom organisationen
Vår ambition är att på medellång sikt växa med 10% per år varav 4-6% organiskt och med en justerad EBITA-marginal överstigande 12%. Vi lade fast våra finansiella mål och ”Commercial Excellence Strategy” under 2017 och har sedan dess konsekvent arbetat mot en mer säljorienterad organisation, dels genom vårt interna säljstödsprogram och dels genom förändringar i organisationen. Under 2018 kommer vi ta nästa steg för att ytterligare stärka säljfokus, varvid vi reducerar en nivå mellan ledningen och säljorganisationen och minskar resurserna inom administration för att istället satsa mer inom försäljningsorganisationen. Det här kommer initialt innebära en del kostnader men i nästa steg generera kostnadsbesparingar samt högre försäljning.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag är särskilt nöjd med utvecklingen inom trapphissar medan jag är försiktigt optimistisk avseende utvecklingen inom Patient Handling. Makrotrenderna fortsätter att gynna oss och vi är fortsatt väl positionerade för en lönsam tillväxt.

Asbjørn Eskild
VD och koncernchef
  

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Asbjørn Eskild, VD och koncernchef och Stephan Révay, CFO
kl. 10.00 CET den 8 maj 2018. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg
http://emea.directeventreg.com/registration/7897376
   
 (http://emea.directeventreg.com/registration/7897376)

För mer information kontakta:

Asbjørn Eskild, CEO, tel +47 905 633 04
Stephan Révay, CFO, tel +46 729 666 532
Boel Sundvall, IR, tel +46 723 747 487

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 08.00 CET.
   

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2018 uppgick intäkterna till 283 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,7%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Delårsrapport Januari – mars 2018

Till toppen av sidan