Delårsrapport Januari – september 2018

Begränsad organisk tillväxt

Juli – september 2018

· Intäkterna ökade till 70,1 MEUR (69,2)
· Den organiska tillväxten var 1,1%
· Bruttomarginalen uppgick till 43,0% (42,4)
· Justerad EBITA uppgick till 6,1 MEUR (6,3) och motsvarande marginal var 8,6% (9,1)
· EBIT uppgick till 4,6 MEUR (0,3) och motsvarande marginal var 6,6% (0,5)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 1,0 MEUR (2,8)
· Vehicle Accessibility påverkades negativt av försenade leveranser på grund av ny reglering. Den negativa effekten uppskattas till cirka -0,5 MEUR och cirka -0,2 MEUR på intäkts- respektive EBITA-nivå
· Staffan Ternström utnämndes till ny VD och koncernchef och tillträde den 14 augusti
· Den organiska tillväxten i intäkter för helåret 2018 bedöms ligga i den nedre delen av vårt tillväxtmål, vilket uppgår till 4% till 6% på medellång sikt

Januari – september 2018

· Intäkterna ökade till 217,0 MEUR (213,9)
· Den organiska tillväxten var 3,7%
· Bruttomarginalen uppgick till 42,5% (42,8)
· Justerad EBITA uppgick till 18,8 MEUR (20,0) och motsvarande marginal var 8,7% (9,4)
· EBIT uppgick till 12,8 MEUR (9,6) och motsvarande marginal var 5,9% (4,5)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 9,1 MEUR (7,6)
· Nettoeffekten av försenade leveranser inom Vehicle Accessibility uppskattas till cirka -2,0 MEUR och cirka -1,0 MEUR på intäkts- respektive EBITA nivå
· Kostnader relaterade till omorganisationen uppgick till 2,0 MEUR under delårsperioden och kostnadsfördes i sin helhet under det andra kvartalet

Koncernchefens kommentar
Mina första intryck på Handicare
Jag har nu varit 70 dagar på Handicare och har haft möjlighet att träffa flertalet kunder och anställda. Jag har besökt våra största produktionsanläggningar och många av våra viktigaste marknader. Efter denna intensiva introduktionsperiod tycker jag att jag har fått en god överblick av de huvudsakliga möjligheter och risker som Handicare har att hantera. Givetvis kommer jag under de kommande kvartalen fördjupa min förståelse av Handicares verksamhet och dess marknader.

Jag deltog även på Rehacare, den största internationella mässan inom rehabilitering och omsorg med mer än 50 000 besökare och utställare från fler än 40 länder. Handicare presenterade framförallt två nya lösningar, dels en ny trapphiss, med ett nytt drivsystem, för raka trappor, dels ett snabbare och enklare designsystem att användas vid installation av trapphissar. Det nya systemet reducerar säljarens designtid med 60 procent. Lanseringarna mottogs väldigt väl och intresset var över vår förväntan.

Det är glädjande att efter min korta tid på Handicare kunna konstatera att vi har bra produkter och lösningar och engagerade och motiverade medarbetare. Därtill har vi på flertalet marknader starka positioner där många har en god underliggande tillväxt. Med detta i ryggen ser jag framtiden an med tillförsikt.

Tredje kvartalet
Försäljningen av trapphissar fortsätter att gå bra såväl inom Europa som i Nordamerika och vi stärker våra marknadspositioner. Enheten för fordonsanpassning har fortsatta leveransproblem från leverantörer. Under kvartalet var de relaterade till de nya utsläppsreglerna. Totalt för Accessibility, som svarar för 65% av intäkterna inom koncernen, ökade intäkterna organiskt med 2,8% och den justerade EBITA-marginalen ökade till 15,4% (12,2).

Inom Patient Handling har vi fortsatta utmaningar i Nordamerika vilket givetvis är högt prioriterat på min agenda under de kommande kvartalen. Intäkterna för detta affärsområde minskade organiskt med -5,5%, dock rapporterade Europa fortsatt god organisk tillväxt. Den justerade EBITA-marginalen minskade till 8,7% (15,6) på grund av lägre volymer och minskad bruttomarginal i Nordamerika.

Puls fortsätter att visa ökade intäkter och förbättrade marginaler.

Under tredje kvartalet ökade koncernens totala intäkter organiskt med 1,1%. Den justerade EBITA-marginalen minskade till 8,6% (9,1) till följd av att den sämre utvecklingen inom Patient Handling Nordamerika inte kunde kompenseras av den fortsatt positiva marginalutvecklingen inom Accessibility och Puls.

Förbättringsprogram
Inom Patient Handling Nordamerika kommer vi att stärka såväl säljledning som säljkår. Arbetet med Commercial Excellence kommer att intensifieras och vidareutvecklas. I det tredje kvartalet implementerades ett nytt affärssystem i Nordamerika vilket förväntas bidra till ökad produktivitet och förbättrad möjlighet till uppföljning. Det övergripande målet är att säkerställa att vi fullt ut utnyttjar potentialen i marknaden. Jag är övertygad om att våra initiativ kommer att vara lyckosamma. Min förväntan är dock att det tar ett par kvartal innan vi ser full effekt av dessa.        

På medellång sikt kommer vi förbättra kundfokus inom organisationen. Större vikt kommer läggas vid att alltid sätta kunden och slutanvändaren i fokus. Som en följd av detta kommer vårt erbjudande utvärderas med hänsyn till produkter och lösningar samt ”time to market” vid ny-lanseringar. Även vår prisstrategi kommer att ses över och våra säljkanaler kommer att utvärderas och optimeras. Arbetet med att utvärdera nya marknader och tilläggsförvärv är fortsatt en viktig del av vår strategi.

Helårsprognos
Utveckling under det fjärde kvartalet är svårbedömd med hänsyn till osäkerheten inom (i) vår enhet för fordonsanpassning, relaterad till leverans av bilar, och (ii) Patient Handling Nordamerika. Med beaktande av detta bedömer vi att den organiska tillväxten i intäkter för helåret 2018 kommer ligga i den nedre delen av vårt tillväxtmål, vilket uppgår till 4% till 6% på medellång sikt.

Staffan Ternström
VD och koncernchef

Revisors granskningsrapport
Till styrelsen för Handicare Group AB (publ), org.nr 556982–7115

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Handicare Group AB (publ) per 30 september 2018 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis­ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk gransk­ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt­ning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 oktober 2018
Ernst & Young AB

Stefan Andersson-Berglund
Auktoriserad revisor

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och koncernchef, och Stephan Révay, CFO, kl. 10.00 CET den 24 oktober 2018. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg http://emea.directeventreg.com/registration/8364337 (http://emea.directeventreg.com/registration/8364337)

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter
Bokslutskommuniké 2018                                    19 februari 2019
Delårsrapport januari – mars 2019     25 april 2019
Årsredovisning  v 13 2019
Årsstämma   8 maj 2019
Delårsrapport april – juni 2019  14 augusti 2019
Delårsrapport juli – september 2019 24 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019 12 februari 2020

För mer information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029
Stephan Révay, CFO, tel +46 729 666 532
Boel Sundvall, IR, tel +46 723 747 487

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08.00 CET. 

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2018 uppgick intäkterna till 287 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,7%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, w (http://www.handicaregroup.com)ww.handicaregroup.com (http://www.handicaregroup.com).

Bilagor:

Attachment: Delårsrapport Januari – september 2018

Till toppen av sidan