Delårsrapport januari – september 2020

Återhämtning för Accessibility i tredje kvartalet med organiskt intäktstillväxt om 6,2%, medan de två mindre affärsområdena var fortsatt negativt påverkade av Covid-19. En mer konkurrenskraftig kostnadsbas, främst drivet av the Lift Up Program, ledde till ett förbättrat resultat jämfört med föregående år, trots pågående pandemi.

Tredje kvartalet 2020

· Intäkterna uppgick till 53,2 MEUR (59,7).
· Den organiska tillväxten var -1,2%.
· Bruttomarginalen uppgick till 42,2% (40,3).
· Justerad EBITA uppgick till 6,1 MEUR (3,9) och motsvarande marginal var 11,5% (6,5).
· EBIT uppgick till 4,4 MEUR (2,3).
· Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till 2,2 MEUR (3,9).
· Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning uppgick till 0,04 EUR (0,07).
· Justerat operativt kassaflöde om 13,0 MEUR (7,3) och leverage förbättrades till 1,3x.
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Henrik Teiwik utsågs till ny VD och koncernchef med tillträde 1 januari 2021.
· Styrelsen föreslog en återinförd utdelning för 2019 om 0,07 EUR per aktie.
 

Covid-19: effekter och finansiell påverkan

· Covid-19 fortsätter påverka världen negativt. Efter ett svagt andra kvartal såg vi en återhämtning inom Accessibility när tidigare stängda marknader öppnat upp igen. De två mindre affärsområdena, Patient Handling och Vehicle Accessibility, var fortsatt negativt påverkade även under tredje kvartalet av åtgärder för att motverka spridningen av Covid-19.
· Handicare har under kvartalet mottagit statliga stöd om 0,3 MEUR, relaterat till personal. För perioden januari-september har totalt 1,9 MEUR mottagits.
· Handicare har en fortsatt stark finansiell position och likviditet.

Koncernchefens kommentar

Kära aktieägare,

Jag kan nöjt konstatera att den globala marknaden för Accessibility står sig stark och att Handicare fortsätter stärka sin position trots att Covid-19 fortsatt påverkar världsekonomin. Vi lanserade tidigt initiativ för att både stärka kunderbjudandet och förbättra bolagets effektivitet, och vi ser nu resultatet av det. Genom the Lift Up Program har vi framgångsrikt etablerat en mer konkurrenskraftig kostnadsbas på kortare tid än väntat, och då flera nyckelmarknader för trapphissar under det tredje kvartalet återhämtade sig efter en period av nedstängningar kan vi nu börja se full effekt av de genomförda initiativen. I tillägg till tidigare genomförda effektiviseringsåtgärder har vi under kvartalet slutfört den första fasen av the Lift Up Program i hela organisationen och optimerat personalstyrkan. Vår finansiella ställning och kassaflöde stärktes ytterligare under perioden och leverage förbättrades till 1.3x. Mot bakgrund av detta har styrelsen föreslagit att bolaget ska återinföra utdelningen för 2019.

Resultatet för Accessibility överträffar föregående år trots Covid-19

Vi såg under det tredje kvartalet en gradvis återhämtning och återgång till mer normaliserad efterfrågan i flera marknader, och trapphissegmentet lyckades överträffa föregående års resultat trots pågående pandemi. I linje med det preliminära resultatet som publicerades den 13 oktober ökade intäkterna för Handicares kärnverksamhet Accessibility med 6,2% jämfört med samma period 2019. Den starka utvecklingen kan framför allt härledas till att nyckelmarknader för trapphissar, inklusive Nordamerika och viktiga marknader i Europa, öppnar upp igen. Vi har samtidigt konsoliderat den operativa plattformen, vilket tillsammans med de strukturella kostnadsbesparingarna inom the Lift Up Program har bidragit till resultatförbättringen. Affärsområdet rapporterade en stark justerad EBITA-marginal på 18,3% för kvartalet.

Översyn av Patient Handling ger tydliga resultat

Intäkterna för affärsområdet Patient Handling minskade under kvartalet då verksamheten fortsatt påverkats av lokala restriktioner till följd av Covid-19, vilket lett till begränsad åtkomst till vårdinrättningar samt uppskjutna installationer av taklyftar. Den trestegsplan som initierats inom ramarna för the Lift Up Program har dock visat tydliga resultat, och affärsområdets EBITA-marginal ökade till 7,5% för kvartalet. Detta tack vare framgångsrik implementering av kostnadsbesparande åtgärder i Nordamerika och en övergripande förenkling av organisationsstrukturen. Vårt huvudfokus är nu att säkra en stabil och effektiv operativ plattform vilket kommer möjliggöra för ökad lönsamhet framgent.

Utsikter

Osäkerheten kring den pågående pandemin fortsätter att prägla den globala marknaden och det är därför svårt att förutsäga efterfrågan på kort sikt. Försäljningen i oktober månad låg dock i linje med det tredje kvartalet. Med stöd av de underliggande tillväxttrenderna som kännetecknar marknaden för Accessibility och vår starka finansiella ställning är vi fortsatt trygga med etableringen av en stabil plattform som kommer att säkerställa fortsatt positiv utveckling. Avhängigt utvecklingen kring Covid-19 väntar vi oss vidare förbättring inom alla affärsområden under de kommande kvartalen och att Handicare kommer att prestera på den nya högre nivån framöver.

Avslutningsvis får jag den 1 januari 2021 nöjet att lämna över rollen som VD och koncernchef för Handicare till Henrik Teiwik. Med sin strategiska förmåga och resultatinriktade profil har Henrik de ledaregenskaper som krävs för att ta Handicare vidare på sin tillväxtresa.

Johan Ek
VD och koncernchef

Revisors granskningsrapport

Till styrelsen för Handicare Group AB (publ), org.nr 556982–7115

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Handicare Group AB (publ) per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis­ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk gransk­ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt­ning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 5 november 2020

Ernst & Young AB
 

Stefan Andersson-Berglund

Auktoriserad revisor

 

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas av Johan Ek, VD och koncernchef, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 09.00 CET den 5 november 2020. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg: http://emea.directeventreg.com/registration/5133785

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors
 

Datum för finansiella rapporter och årsstämma:

Bokslutskommuniké 2020                 12 februari 2021
Delårsrapport januari – mars 2021    28 april 2021
Årsstämman för 2020 kommer hållas i Stockholm 6 maj 2021

 

För mer information kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
5 november 2020 kl. 08.00 CET.

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2020 uppgick intäkterna till 208 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 6,3%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 900 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Delårsrapport januari – september 2020

Till toppen av sidan