Handicare förutser fortsatt stabil organisk tillväxt men lägre resultat än väntat för fjärde kvartalet 2018

Handicare Group AB (publ) (Handicare) förutser fortsatt stabil organisk tillväxt men lägre resultat än väntat för fjärde kvartalet 2018, främst till följd av lagerjusteringar samt kostnader för organisationsförändringar som uppkommit vid översyn av verksamheten i samband med vd-tillträde. Nettoomsättningen förväntas öka till 73,9 MEUR (70,4) där den organiska tillväxten är 4%. Handicare uppskattar att rörelseresultatet (EBIT) kommer att uppgå till 0,4 MEUR (4,4) och justerad EBITA uppgå till 3,0 MEUR (6,2) för det fjärde kvartalet. För helåret 2018 förväntas nettoomsättningen öka till 290,9 MEUR (284,3) där den organiska tillväxten är 4%. EBIT förväntas uppgå till 13,2 MEUR (14,0 MEUR) och justerad EBITA uppgå till 21,8 MEUR (26,2). 

Staffan Ternström, som tillträdde som ny VD i augusti 2018, har gjort en genomgång av verksamheten under det fjärde kvartalet 2018. Som ett resultat har kostnader identifierats relaterade till lagerjusteringar (1,4 MEUR), organisationsförändringar (1,0 MEUR), och till följd av införandet av nytt affärssystem i Nordamerika och inom Vehicle Accessibility (0,8 MEUR). Därtill har Handicare haft en ogynnsam pris- och produktmix under delar av det fjärde kvartalet som bedöms ha påverkat resultatet negativt med 1,2 MEUR.

Som tidigare kommunicerats i samband med delårsrapporten för januari till september 2018 bedriver Handicare ett antal initiativ i syfte att säkerställa lönsam tillväxt. Som en del i detta är Handicare i slutskedet av en organisatorisk översyn vilken innebär ett antal planerade förändringar under första kvartalet 2019, framförallt inom den nordamerikanska verksamheten. Relaterade engångskostnader bedöms uppgå till 1,0 MEUR och belastar i sin helhet det fjärde kvartalet 2018.

Vidare sker ytterligare integration av Handicares verksamhet inom olika segment och geografier. Detta innefattar implementering av ett gemensamt ERP-system. Under året övergick den nordamerikanska verksamheten samt Vehicle Accessibility till det nya ERP-systemet. Integrationen mellan det nya ERP-systemet och Handicares order- och logistiksystem har varit utmanande. Vid vår årliga interna revision av systemen identifierades kostnader relaterade till tidigare kvartal 2018 om 0,8 MEUR. Dessa belastar i sin helhet det fjärde kvartalet.

Under det fjärde kvartalet har vi aktivt förvärvat marknadsandelar via produktlanseringar och tillfälliga priskampanjer, framförallt i vissa geografier inom Stairlifts. Dessa resulterade i god volymtillväxt men lägre genomsnittspriser. Vidare hade vi en ogynnsam produktmix på ett par marknader. Sammantaget påverkar dessa effekter resultatet negativt med 1,2 MEUR under det fjärde kvartalet. Som ett resultat av detta påskyndas arbetet med att säkerställa att prisstrategi och säljkanaler utnyttjas optimalt, vilket haft viss positiv effekt i slutet av det fjärde kvartalet.

Trots ett lägre resultat var kassaflödet bra under kvartalet. Som ett resultat minskade nettoskulden till 80,5 MEUR (92,0 MEUR per 30 september 2018). Detta motsvarar 3.1x förväntad justerad EBITDA för helåret 2018 om 25,7 MEUR.

Sammantaget förändrar inte utfallet för det fjärde kvartalet vår bedömning av Handicares utveckling under 2019 där vi bedömer att utsikterna är goda för fortsatt organisk tillväxt och marginalförbättring.

Den finansiella informationen i detta pressmeddelande är preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Handicares Bokslutskommuniké 2018 har flyttats fram till den 6 februari 2019 kl 08.00.

En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och koncernchef, och Stephan Révay, CFO, kl. 10.00 CET den 21 januari 2019. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg  http://emea.directeventreg.com/registration/7598429
Ange konferens ID-nummer 7598429.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, +46 725 490 029

Stephan Révay, CFO, +46 729 666 532

Denna information är sådan som Handicare Group AB (publ) är skyldig att publicera enligt MAR, Market Abuse Regulation Act, EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019 kl 08.00.

Definitioner:

Organisk tillväxt: avser intäktstillväxt exklusive (i) tillväxt hänförlig till förvärv och avyttringar, och (ii) tillväxt hänförlig till fluktuationer i valutakurser.

Justerad EBITA: Resultat före ränta, skatt och avskrivningar, exklusive Övriga specificerade poster. Övriga specificerade poster omfattar transaktionskostnader, integrationskostnader, omstruktureringskostnader, kostnader för börsnotering, kostnader för återkallelse och övriga effektivitetsprojekt.
Justerad EBITDA: Resultat före ränta, skatt, av- och nedskrivningar, exklusive Övriga specificerade poster. Övriga specificerade poster omfattar transaktionskostnader, integrationskostnader, omstruktureringskostnader, kostnader för börsnotering, kostnader för återkallelse och övriga effektivitetsprojekt.

Framtidsinriktad information

I den mån detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Bilagor:

Attachment: Handicare förutser fortsatt stabil organisk tillväxt men lägre resultat än väntat för fjärde kvartalet 2018

Till toppen av sidan