Handicare publicerar preliminärt resultat för det tredje kvartalet 2020

Handicare, en global marknadsledande leverantör av trapphissar, publicerar idag preliminära resultat för det tredje kvartalet 2020 till följd av att bolaget väntas rapportera högre vinst än marknadens förväntningar.

Det preliminära resultatet för det tredje kvartalet väntas överträffa marknadens förväntningar signifikant, som ett resultat av den framgångsrika etableringen av en mer konkurrenskraftig kostnadsbas samt förbättrade marknadsförutsättningar där nyckelmarknader för området trapphissar återhämtat sig kraftigt efter en period av nedstängningar.

Justerad EBITA för det tredje kvartalet väntas uppgå till 6,1 MEUR vilket motsvarar en marginal om 11,5%, att jämföra med 3,9 MEUR (6,5%) för motsvarande period föregående år. Justerad EBITDA väntas uppgå till 7,7 MEUR, vilket motsvarar en marginal på 14,4%. Kvartalets intäkter beräknas uppgå till 53,2 MEUR, att jämföra med 55,3[1] MEUR för motsvarande period år 2019. Intäkterna för Handicares kärnverksamhet Accessibility väntas uppgå till 40,7 MEUR, att jämföra med 38,7 MEUR för motsvarande period föregående år, vilket resulterar i en organisk tillväxt på 6,2%.

Resultatförbättringen kan framför allt härledas till att nyckelmarknader för trapphissar, däribland Nordamerika, och kärnmarknaderna i Europa återigen öppnar upp efter månader av restriktioner med anledning av coronapandemin. Detta har tillsammans med det framgångsrika genomförandet av strukturella kostnadsbesparingsåtgärder inom ramarna för The Lift Up Program bidragit till den totala förbättringen av kvartalets resultat. Därtill har Handicares finansiella position och kassaflöde fortsatt att utvecklas positivt, och skuldsättningsgraden (nettoskuld / LTM justerad EBITDA, exklusive IFRS16) väntas uppgå till 1,3x för det tredje kvartalet.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Rapporten för det tredje kvartalet publiceras den 5 november 2020 kl. 08.00 CET. Handicare kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan delårsrapporten för det tredje kvartalet har publicerats.

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & IR
Telefon: +46 708 775 832
 

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober kl. 08.00 CET.
 

Not 1: Exkluderar den avyttrade verksamheten Vehicle Accessibility Denmark.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2020 uppgick intäkterna till 214 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 5,1%. Antalet medarbetare uppgick till 850 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Handicare publicerar preliminärt resultat för det tredje kvartalet 2020

Till toppen av sidan