Handicare vidtar nödvändiga och selektiva permitteringsåtgärder för att anpassa verksamheten till effekterna av Covid-19 pandemin

Som en följd av Covid-19 pandemin vidtar Handicare åtgärder för att anpassa verksamheten till de i nuläget bedömda konsekvenserna. Detta innebär bland annat nödvändiga kapacitetsanpassningar samt kraftiga kostnadsminskningar. Pandemin slår olika mot efterfrågan inom Handicares olika affärsenheter. På koncernnivå märks en omsättningsnedgång från mitten av mars, där det främst är affärsområdet Accessibility som nu ser en minskad efterfrågan medan efterfrågan i Patient Handling består med viss fördröjning av enskilda projekt. Den nuvarande utvecklingen förväntas fortsätta under andra kvartalet.

Smittskyddsåtgärderna, i synnerhet isoleringen av infektionskänsliga grupper och äldre, påverkar främst affärsområde Accessibility som noterat en inbromsning sedan mitten av mars. Social distansering och isolering försvårar möjligheten att både sälja och installera trapphissar. Vi arbetar intensivt med att ta fram alternativa sälj- och leveransmodeller som kan garantera säkra förhållanden för såväl medarbetare som slutkunder.

Inom affärsområde Patient Handling består efterfrågan med fördröjning av enskilda projekt. Patient Handling Nordamerika har en stor installationsverksamhet med fasta lyftanordningar till sjukhus och vårdinrättningar. Ett antal av dessa projekt har skjutits upp. När det gäller mobila patientförflyttningar och transferprodukter på den nordamerikanska marknaden är efterfrågeläget väsentligt bättre. För övrig verksamhet inom Patient Handling bedömer vi att efterfrågan är fortsatt stabil avseende produkter för hemsjukvård, transfer och mobilitet i hem och institutioner. Hemsjukvård är viktigt för att hålla äldre friska och även säkerställa att alla som kan stanna hemma också gör det. Hemsjukvård bidrar till att avlasta sjukvården i nuvarande situation.

De långsiktiga ekonomiska effekterna av Covid-19 är svårbedömda. Ekonomins snabba och kraftiga inbromsning ska ställas mot enorma stimulansåtgärder från världens centralbanker och regeringar. Vi räknar dock med den demografiskt drivna efterfrågan på Handicares produkter förblir stark och att nuvarande kris i ett längre perspektiv skapar ett visst uppdämt behov.

På kort sikt kommer försäljningen i vissa affärsenheter att påverkas negativt och Handicare har redan vidtagit en rad kostnadsminskande åtgärder. Därutöver har vi idag beslutat att vidta selektiva permitteringsåtgärder för att anpassa bemanningen till rådande marknadssituation i de respektive affärsenheterna. Vi ser över möjligheterna för statliga stöd i varje enskild marknad och på så vis under en period sänka våra löpande kostnader utan att förlora kompetenta medarbetare och partners. Åtgärderna är nödvändiga men måste göras så att vi snabbt kan skala upp verksamheten när efterfrågan återkommer.

Den finansiella påverkan av nu beslutade åtgärder utvärderas kontinuerligt men Handicare har en stark finansiell position och likviditet. Under innevarande och kommande kvartal räknar vi med lägre omsättning och lägre lönsamhet jämfört med motsvarande period föregående år.

 

För mer information, kontakta:

Staffan Ternström, CEO, tel. +46 725 490 029
Pernilla Lindén, CFO, +46 708 775 832

 
Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under helåret 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,8%. Antalet medarbetare uppgick till 1 040 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Handicare vidtar nödvändiga och selektiva permitteringsåtgärder för att anpassa verksamheten till effekterna av Covid-19 pandemin

Till toppen av sidan