Styrelsen i Handicare Group AB skjuter på förslag om utdelning för 2019

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset Covid-19 råder ett exceptionellt läge för människor, samhälle och företag. Som tidigare kommunicerats vidtar Handicare en rad åtgärder för att anpassa verksamheten till de i nuläget bedömda konsekvenserna av Covid-19 (Corona) pandemin. Handicare har en fortsatt stark finansiell position och likviditet. 

Givet rådande omvärldsklimat och osäkerheten kring de kommande ekonomiska effekterna av Covid-19 har styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning om 0,07 EUR per aktie. Styrelsen har ambitionen att kalla till extra bolagsstämma andra halvåret 2020 för att besluta om utdelning. Det slutliga ställningstagandet avseende utdelningen sker när effekterna av den pågående Covid-19 pandemin bättre kan överblickas.

 

För mer information, kontakta:

Staffan Ternström, CEO, tel. +46 725 490 029
Pernilla Lindén, CFO, +46 708 775 832

 

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 21.30 CET.

Bilagor:

Attachment: Styrelsen i Handicare Group AB skjuter på förslag om utdelning för 2019

Till toppen av sidan