Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Handicare

Carnegie, Bank of America Merrill Lynch och DNB Markets (tillsammans “Managers”) har meddelat Handicare Group AB (publ) (“Handicare” eller “Bolaget”) och Cidron Systems S.à r.l.[1]  (“Huvudaktieägaren”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden avslutas.

I samband med börsnoteringen av Handicare och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (“Erbjudandet”) utfärdade Huvudaktieägaren en option till Managers att förvärva ytterligare upp till 2 563 847 befintliga aktier i Handicare (“Övertilldelningsoptionen”), för utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för handel i Handicares aktier på Nasdaq Stockholm. Carnegie har utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kommer Huvudaktieägare att äga 37 048 900 aktier i Handicare, motsvarande en ägarandel om cirka 62,9 % av det totala antalet aktier i Handicare.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet, och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Carnegie, som stabiliseringsagent för Managers räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

För mer information, vänligen kontakta:

Asbjørn Eskild, VD och koncernchef
Telefon: +47 905 633 04
E-post: asbjorn.eskild@handicare.no 

Boel Sundvall, Investor Relations
Telefon: +46 723 747 487
E-post: boel.sundvall@handicare.com 
Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 17:45 (CET).

Om Handicare
Handicare är en ledande global leverantör av förflyttningshjälpmedel på marknaderna inom Accessibility och Patient Handling mätt i intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet och rörligheten för äldre och funktionshindrade personer, samt för att förbättra bekvämligheten och säkerheten i arbetsmiljön för de personer som vårdar dem. Handicares erbjudande omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttningar, lyft och byte av kroppsställning, produkter för tillgänglighetsanpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare bedriver verksamhet under tre affärsområden: Accessibility, Patient Handling och Puls.

Handicare förvärvades av Huvudaktieägaren år 2010. Sedan dess har Handicare anpassat sin företagsstruktur, produktportfölj och plattform för att kunna fokusera på sina kärnverksamheter Accessibility och Patient Handling, vilket har underlättats av bland annat avyttringen av Mobility-verksamheten (rullstolar) i september 2015 samt förvärvet av Prism Medical under 2016. På senare år har Bolaget genomfört ett flertal automatiserings- och inköpsinitiativ och påbörjat implementeringen av sin Commercial Excellence-strategi för organisk tillväxt och ökad lönsamhet. Till följd av denna omvandling av verksamheten, som även innefattade en flytt av huvudkontoret 2015, från Moss i Norge till Kista i Sverige, anser Handicare att det är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt som ledare inom tillhandahållande av förflyttningshjälpmedel och sjukvårdsutrustning till äldre och funktionshindrade och de som vårdar dem.

Som ett resultat av Bolagets strategiska och operativa initiativ har Handicare under de senaste tre åren uppnått stark organisk tillväxt och operativa förbättringar. Under perioden 2014 till 2016 var den genomsnittliga organiska tillväxten för Accessibility och Patient Handling – Handicares huvudsakliga affärsområden – 5 %, samtidigt som den totala omsättningen ökade från 231,8 miljoner euro för året som slutade 31 december 2014 till 274,5 miljoner euro (pro forma) för året som slutade 31 december år 2016, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 9 %, vilket översteg tillväxten på Handicares huvudmarknader med cirka 5 %[2]. Därutöver har Handicare förbättrat den justerade EBITA-marginalen från 4,3 % under 2014 till 7,2 % under 2016.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper emitterade av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig. Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har publicerats och finns tillgängligt på Handicares hemsida. Detta meddelande bör läsas tillsammans med, och är kvalificerat med hänvisning till, prospektet.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i en medlemsstat, ”Prospektdirektivet”), adresseras och riktas detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare i den betydelse som avses i Prospektdirektivet.

Detta dokument och den information som det innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av krav på registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepappren.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta dokument och annat material avseende de värdepapper som omnämns häri till, samt är investeringar och investeringsaktiviteter till vilka detta dokument hänför sig tillgängliga enbart för, och kommer sådana företas enbart företas av, ”kvalificerade investerare” (som de definieras i artikel 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) personer med professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar vilka omfattas av definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet vilka omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer bör inte företa några handlingar på basis av detta dokument och bör inte agera på eller förlita sig på det.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte utgör historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”uppskattar”, ”förutser”, ”förväntar”, ”antar”, ”prognostiserar”, ”åsyftar”, ”kunde”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle”, ”enligt beräkningar”, ”är av uppfattningen”, ”må”, ”planerar”, ”fortsätta”, ”potentiell”, ”förutspår”, ”projekterar”, ”indikerar”, ”har som målsättning”, ”avser”, ”sannolik”, ”kan få”, ”såvitt är känt” och liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden avseende framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer för och förväntningar på Bolagets verksamhet och förvaltning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmänna regulatoriska och ekonomiska förhållanden samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalande baseras på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden, såsom en frånvaro av förändringar av rådande politiska, juridiska, skatterelaterade, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden eller av tillämpliga lagar, föreskrifter eller regler (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmässig behandling och skatteregler), vilka, individuellt eller som helhet, skulle vara väsentliga för Bolagets rörelseresultat eller dess förmåga att bedriva verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer, som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer kan få faktiska händelser att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått antyds genom sådana framåtriktade uttalanden. Du bör även särskilt granska avsnittet med titel ”Riskfaktorer” i prospektet för vidare information.

Potentiella investerare bör inte fästa otillbörlig tilltro till de framåtriktade uttalandena häri och rekommenderas starkt att läsa den detaljerade beskrivningen av faktorer som har en påverkan på Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget bedriver verksamhet, vilka inkluderats i prospektet.

Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som ingår i detta pressmeddelande uttalar sig endast om förhållandena per detta datum, och är föremål för förändringar utan avisering. Ingen av Bolaget, Managers och till dem närstående företag åtar sig något ansvar för att uppdatera, granska eller revidera några framåtblickande uttalanden för att reflektera händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta meddelande.

Förvärv av investeringar till vilka detta pressmeddelande hänför sig kan utsätta en investerare för en betydande risk för att förlora hela det investerade beloppet. Personer som överväger att genomföra sådana investeringar bör konsultera en auktoriserad person specialiserad på rådgivning avseende sådana investeringar. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation gällande Erbjudandet. Värdet på aktier kan minska såväl som öka. Potentiella investerare bör konsultera en professionell rådgivare om lämpligheten av Erbjudandet för den berörda personen.

Managers agerar uteslutande för Bolaget och inte för någon annan i anslutning till Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som deras respektive klient i relation till Erbjudandet och kommer vare sig att vara ansvariga i förhållande till någon annan än Bolaget för att ge det skydd som ges till deras respektive klienter eller för att ge rådgivning i relation till Erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, överenskommelse eller annan fråga som det refereras till häri.

I anslutning till Erbjudandet kan Managers eller något till dem närstående bolag teckna sig för en andel av aktierna i Erbjudandet som en huvudposition och i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda till försäljning för egen räkning sådana aktier och andra värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i anslutning till Erbjudandet eller annars. Följaktligen bör referenser i detta meddelande och prospektet till att aktierna emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller annars handlas i läsas som att de inkluderar varje emission eller erbjudande till, eller tecknande, förvärv, placering eller handel av Managers eller något till dem närstående bolag agerande i sådan egenskap. Därutöver kan Managers eller något till dem närstående bolag ingå finansieringsavtal (inklusive swapavtal eller så kallat contract for differences) med investerare i samband med vilket Managers eller något dem närstående bolag från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Managers avser inte upplysa om omfattningen av någon sådan investering eller transaktion annat än i enlighet med rättsliga eller regulatoriska skyldigheter att göra så.

Ingen av Managers, till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till Bolaget, dess dotterbolag eller närstående bolag, oavsett om de är skriftliga, muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller annars uppstår i samband därmed.
[1] Indirekt ägt av Nordic Capital Fund VII. ”Nordic Capital Fund VII” refererar till Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag. “Nordic Capital” refererar till Nordic Capital Fund VII och/eller alla, eller några, av Nordic Capitals föregående eller efterföljande fonder.

[2] Källa: Handicares uppskattningar, baserad på marknadsanalys.

Bilagor:

Attachment: Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Handicare

Till toppen av sidan