Styrelsens utskott

Styrelsen har två utskott: Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet. Utskottens främsta syfte är att tillhandahålla förberedande och administrativt stöd till styrelsen. Arbetet i respektive utskott utförs i enlighet med skriftliga riktlinjer och den arbetsordning som fastställts av styrelsen. Protokoll från utskottssammanträden tillhandahålls samtliga styrelseledamöter.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets främsta uppgift är att säkerställa kvaliteten på Handicares externa finansiella rapportering samt att de interna kontrollerna genomförs på ett adekvat sätt. Revisionsutskottet granskar de finansiella rapporter som publiceras av styrelsen och bedömer huruvida den information som tillhandahålls marknaden återspeglar Bolagets aktiviteter.

Styrelsen har utsett följande medlemmar av revisionsutskottet:

  • Claes Magnus Åkesson (ordförande)
  • Joakim Andreasson
  • Maria Carell

Revisionsutskottet uppfyller kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i aktiebolagslagen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD:n och koncernledningen. Ersättningsutskottets uppgifter styrs av Handicares instruktioner för ersättningsutskottet. Utskottet har också till uppgift att följa upp och utvärdera Bolagets ersättningspolicy, ersättningsprogram  och ersättningsstruktur.

Styrelsen har utsett följande medlemmar av ersättningsutskottet:

  • Lars Marcher (ordförande)
  • Joakim Andreasson
  • Christina Lindstedt