Bolagsstämman

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman

Årsstämma 2020 i Handicare Group AB (publ) äger rum onsdagen den 6 maj 2020, kl 13:00 – 15:00 CET Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag skriftligen hos styrelsen.
Handicare Group AB (publ)
Att: Styrelsen
Ingmar Bergmans gata 4
114 34 Stockholm

Detsamma gäller för aktieägare som önskar lämna förslag hos valberedningen.
Handicare Group AB (publ)
Att: Valberedningen
Ingmar Bergmans gata 4
114 34 Stockholm

Ingmar Bergmans gata 4
114 34 Stockholm

För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till stämman ska begäran ha inkommit till Handicares styrelse respektive valberedning, senast den 18 mars 2020.

Dokumentation årsstämma

Dokument årsstämma 2019

Arkiv årsstämma 2018