Bolagsstämman

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Den ordinarie årsstämman 2021 i Handicare Group AB (publ) är uppskjuten med anledning av Savarias uppköpserbjudande. Nytt datum presenteras inom kort.

Dokumentation

Extra Bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020

Arkiv för tidigare årsmöten