Medarbetare

Mångfald och lika förutsättningar

Vi har som mål att vara en inkluderande arbetsplats. Det är viktigt för oss att ge samma förutsättningar för alla, oberoende av etnicitet, nationellt ursprung, hudfärg, språk, religion eller livsstil. Vi ska arbeta för att uppnå en jämn könsfördelning, relationen mellan könen ska vara 40/60 procent eller jämnare.

Handicare arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i koncernen. Möjligheten för vidareutveckling, utbildning och karriär är könsneutral. Antalet kvinnor i ledningsgruppen och dess direktrapporterande uppgick den 31 december 2019 till 28 procent kvinnor. Totalt i koncernen är 28 (27) procent av antalet anställda kvinnor.

Handicares personalpolitik är baserad på lika lön för lika arbete vilket innebär att män och kvinnor har samma lön, förutsatt att förutsättningarna i övrigt är lika. I koncernen har vi flera policyer för att främja jämställdhet och likabehandling vid rekrytering och ersättning.

Anställdas arbetsvillkor

Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats och strävar efter att ständigt förbättra den. Vi fokuserar på förebyggande åtgärder, för att säkerställa att antalet arbetsolyckor som leder till frånvaro från arbetet är noll. Varje produktionsanläggning har lokala mål utifrån deras viktigaste hälso- och säkerhetsfrågor. Under 2019 rapporterades nio arbetsplatsrelaterade olyckor med skador. Vi arbetar med att löpande förbättra arbetsmiljön och lär oss av de incidenter och olyckor som inträffat genom att analysera dem och sedan införa åtgärder för att förhindra att de uppstår i framtiden.