Industriella batterier

Som producent av industriella batterier såsom blybatterier lyder Handicare Accessibility under ”the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009”. Vi är därmed ålagda att göra kostnadsfria återtag av industriell batteriavfall som sålts till slutkund för återvinning. Vi är ålagda att göra detta varje kalenderår som vi tillför nya batterier till marknaden. Om någon av våra kunder, eller i vissa fall andra slutkunder för vill att vi återtar industriella batterier är de välkomna att kontakta oss i Storbritannien på telefon +44 (0)1384 408700. Vi kommer överens om arrangemang för återtagande och återvinning av batterierna.