People

Mångfald och samma förutsättningar

Handicares mångfaldsarbete utgår ifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Vår organisation ska vara en inkluderande arbetsplats där mångfald berikar. Vi ska ge samma förutsättningar för alla medarbetare oberoende av ålder, etnicitet, nationellt ursprung, hudfärg, språk, religion eller livsstil.

Som koncern strävar vi aktivt efter att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka och eliminera diskriminering samt att bidra till jämn könsfördelning och mångfald. Det finns möjlighet att rapporter oegentligheter bland annat via koncernens visselblåsarsystem. Handicares personalpolitik är baserad på lika lön för lika arbete vilket innebär att män och kvinnor har samma lön, förutsatt att förutsättningarna i övrigt är lika.

Handicare arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i koncernen. Antal medarbetare inom koncernen vid årets slut uppgick till 28 procent kvinnor och 72 procent män. Antalet kvinnor i ledande ställning och deras direktrapporterande uppgick till 42 procent. Andelen kvinnor i ledningsgruppen uppgick den 31 december 2020 till 60 procent kvinnor och andelen kvinnor i styrelsen till 29 procent.

Medarbetare

Handicare ska vara en attraktiv arbetsgivare och det är viktigt att våra medarbetare kan vara delaktiga och att de trivs och utvecklas på arbetsplatsen. Alla anställda inom Handicare har medarbetarsamtal, där den anställda och dennes chef sätter mål för året, vilka följs upp halvårsvis samt i slutet av varje år.

Koncernövergripande medarbetarundersökningar genomförs regelbundet. Den senaste undersökningen ägde rum under 2019. De olika åtgärdspunkter som togs fram, baserat på resultatet på undersökningen 2019, följdes upp under 2020. En ny medarbetarundersökning planeras under 2021. Med dessa undersökningar har verksamheten möjlighet att bilda en uppfattning om hur medarbetarna trivs, vilken inställning de har till sitt arbete och ledningen, och hur väl de integrerar verksamhetens värderingar i det dagliga arbetet. Våra medarbetare är ovärderliga för oss. Deras engagemang är nyckeln bakom hur väl Handicare lever upp till affärsidén ”Vi gör vardagen enklare”. Medarbetarundersökning 2021 kommer bland annat att fokusera på de variabler som indikerar engagemang.

Anställdas arbetsvillkor

Handicare ska erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats. Vi arbetar löpande med att förbättra arbetsmiljön. Självklart har vi en nollvision när det kommer till arbetsplatsolyckor och fokuserar därför på förebyggande åtgärder. Varje produktionsanläggning har lokala mål utifrån deras viktigaste hälso- och säkerhetsfrågor. Under 2020 rapporterades 14 (9) arbetsplatsrelaterade olyckor inom produktion som resulterade i skador. Förebyggande åtgärder för att undvika liknande olyckor har vidtagits och berörda anställda har fått utbildning. En skyddskommitté på Handicare utvärderar den fysiska arbetsmiljön för att identifiera potentiella faror inom produktionsmiljön. Vi planerar att ta fram en ny övergripande utbildning avseende arbetsplatssäkerhet och hållbarhet under 2021.