Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet visade på stark organisk intäktstillväxt inom Accessibility, vilket tillsammans med det framgångsrika genomförandet av the Lift Up Program, bidragit till en stärkt justerad EBITA-marginal.

Fjärde kvartalet 2020

· Intäkterna uppgick till 59,2 MEUR (61,9).
· Den organiska tillväxten var 5,6%.
· Bruttomarginalen uppgick till 43,8% (39,4).
· Justerad EBITA uppgick till 7,9 MEUR (3,7) och motsvarande marginal var 13,3% (6,0).
· EBIT uppgick till 6,1 MEUR (-8,2).
· Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till 2,0 MEUR (-11,5).
· Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning uppgick till 0,03 EUR (‑0,20).
· Justerat operativt kassaflöde om 6,3 MEUR (6,0) och skuldsättningsgrad om 1,4x.
 

Utdelningsförslag

· Styrelsen föreslår 0,07 EUR (0,07 EUR) i utdelning för 2020
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Den 27 Januari 2021 lämnade Savaria (Sweden) AB, ett helägt dotterbolag till Savaria Corporation, ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Handicare att överlåta sina aktier i Handicare till Savaria. Savaria erbjuder ett kontant vederlag om 50 kronor per aktie i Handicare.

Utsikter för 2021

· Covid-19 fortsätter att göra marknadsutvecklingen osäker, och det är därför svårt att förutse efterfrågan på kort sikt. I och med genomförandet av the Lift Up Program är bolaget dock övertygat om att ha etablerat en solid plattform för tillväxt. Med stöd av de attraktiva, långsiktiga tillväxttrenderna som kännetecknar marknaden för Accessibility, ser Handicare positivt på utvecklingen för 2021 och uppskattar att helåret kommer att vara i linje med bolagets finansiella mål.

Koncernchefens kommentar

Kära aktieägare,

Under det sista kvartalet 2020 fortsatte vi att se en gradvis återhämtning av marknaden och ökad efterfrågan på våra lösningar inom Accessibility. Samtidigt fortsatte vi utförandet av The Lift Up Program, där vi har kunnat fullfölja våra åtaganden under kvartalet. Efter att ha slutfört den första fasen under det tredje kvartalet, där vi optimerade personalstyrkan, ägnades det fjärde kvartalet åt att implementera ett antal åtgärder för att säkra stark och långsiktig lönsamhet. För kvartalet redovisar vi en organisk tillväxt om 5,6% (valutajusterad) och en EBITA-marginal om 13,3%.

Fortsatt tillväxt inom Accessibility

Trots de utmanande marknadsförhållandena lyckades Handicares kärnverksamhet Accessibility överträffa föregående års resultat, med en organisk omsättningstillväxt på 12,3%. Vi såg en ökad försäljning i alla viktiga marknader för trapphissar, delvis på grund av en uppdämd efterfrågan i exempelvis Frankrike och Tyskland. I den senare delen av kvartalet ledde Covid-19 till ökade lokala restriktioner och nedstängningar i hela Europa. I jämförelse med när restriktioner och nedstängningar först sattes in över hela Europa i april/maj 2020, har en betydande skillnad den här gången varit att våra återförsäljare har kunnat hålla öppet och erbjuda full service till kunderna. Genom att behålla ett nära samarbete med våra partners har vi lyckats visa motståndskraft, trots effekterna av Covid-19.

Åtgärder för att förbättra lönsamheten inom Patient Handling Nordamerika visar resultat

Trestegsplanen för Patient Handling Nordamerika har fortskridit enligt plan och vi såg en fortsatt förbättrad lönsamhet för affärsområdet även under det fjärde kvartalet. Intäkterna fortsätter dock att påverkas av lokala restriktioner till följd av Covid-19, vilket bland annat lett till en begränsad tillgång till vårdinrättningar. Det främsta fokuset framöver är att slutföra den pågående översynen, vilket kommer att möjliggöra ytterligare förbättrad lönsamhet.

Utsikter 2021

Covid-19 fortsätter att göra marknadsutvecklingen osäker, och det är därför svårt att förutse efterfrågan på kort sikt. Men med stöd av de attraktiva, långsiktiga tillväxttrenderna som kännetecknar marknaden för Accessibility, ser Handicare positivt på utvecklingen för helåret 2021 och uppskattar att helåret kommer att vara i linje med bolagets finansiella mål.

Vidare offentliggjorde det globala accessibility-bolaget Savaria den 27 januari ett offentligt erbjudande för Handicare. Erbjudandet, vars acceptperiod beräknas löpa mellan den 11 februari och den 4 mars, påverkar inte vårt fortsatta fokus på att växa och utveckla vår verksamhet, där vi gör vardagen enklare för människor runt om i världen.

Sammanfattningsvis lämnar vi ett extraordinärt 2020 bakom oss och tar med oss erfarenheter som ingen av oss förväntade sig för ett år sedan, och jag vill tacka organisationen och våra partners för vårt samarbete under dessa utmanande tider. Under min första månad som VD har jag imponerats över vad Handicare-teamet har åstadkommit hittills, och jag ser fram emot att se vilka möjligheter som ligger framför oss när vi går in i 2021.

 
Henrik Teiwik

VD och koncernchef
 

 

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Henrik Teiwik, VD och koncernchef, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 09.00 CET den 4 februari 2021. Observera ändring av datum från tidigare 12 februari 2021. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg: http://emea.directeventreg.com/registration/7081108
En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors
 

Datum för finansiella rapporter och årsstämma:
Delårsrapport januari – mars 2021    28 april 2021
Årsredovisning                                     v.13 2021
Årsstämman för 2021 kommer hållas i Stockholm 6 maj 2021

För mer information kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
4 februari 2021 kl. 08.00 CET.

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till december 2020 uppgick intäkterna till 205 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,4%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 940 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Bokslutskommuniké 2020

Till toppen av sidan