Delårsrapport Januari – juni 2019

God utveckling inom trapphissar och fortsatt fokus på Patient Handling. Goda utsikter för andra halvåret 2019

Andra kvartalet 2019

· Intäkterna minskade till 69,4 MEUR (70,0)
· Den organiska tillväxten var -1,8% (7,2)
· Bruttomarginalen uppgick till 42,3% (44,0)
· Justerad EBITA uppgick till 6,5 MEUR (7,2) och motsvarande marginal var 9,3% (10,2)
· EBIT ökade till 4,9 MEUR (3,8) och motsvarande marginal var 7,1% (5,4)
· Periodens resultat (totalt) ökade till 6,4 MEUR (4,8)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 0,7 MEUR (7,4)
· Affärsområdet Puls avyttrades. Köpeskillingen uppgick till 10,9 MEUR
· Pernilla Lindén utsågs till CFO med start från 14 augusti 2019
· Erik Østby utsågs till ny Executive Vice President Patient Handling Europa från 12 augusti 2019

Första halvåret 2019

· Intäkterna ökade till 136,6 MEUR (135,3)
· Den organiska tillväxten var -0,5% (4,0)
· Bruttomarginalen uppgick till 42,0% (43,3)
· Justerad EBITA uppgick till 11,5 MEUR (11,9) och motsvarande marginal var 8,4% (8,8)
· EBIT uppgick till 8,5 MEUR (7,3) och motsvarande marginal var 6,2% (5,4)
· Periodens resultat (totalt) ökade till 9,9 MEUR (7,0)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 0,9 MEUR (7,2)

Koncernchefens kommentar
Detta var ett kvartal med blandad utveckling. Vi rapporterade en fortsatt god försäljning av trapphissar, som svarar för 55% av den totala försäljningen, där den organiska tillväxten uppgick till 4,6%. Utvecklingen inom Patient Handling Nordamerika började långsamt att gå åt rätt håll. I linje med förväntan redovisades organisk tillväxt om 4,8% jämfört med det första kvartalet 2019. Som en viktig del i vår strategi har vi fokuserat verksamheten genom avyttringen av Puls. Utvecklingen inom Vehicle Accessibility och Patient Handling var dock utmanande vilket bidrog till att totala intäkter minskade med -0,8% i rapporterad valuta jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Utvecklingen i det andra kvartalet
Intäkterna minskade organiskt med -1,8% (7,2%) under det andra kvartalet, vilket i huvudsak förklaras av svag utveckling för Patient Handling. Intäkterna inom Accessibility växte organiskt med 1,1%. Inom Accessibility, fortsatte Stairlifts att växa snabbare än marknaden med en organisk tillväxt om 4,6%. Stairlifts Nordamerika rapporterade organisk tillväxt om 5,6 % jämfört med det andra kvartalet 2018, vilket var det starkaste kvartalet under 2018. Vidare är det glädjande att vår nya trapphiss (1100) togs emot väl när den lanserades på den mycket viktiga engelska marknaden. Vehicle Accessibility redovisade negativ organisk tillväxt som ett resultat av en avvaktande marknad för den danska verksamheten. Patient Handling rapporterade negativ organisk tillväxt om -8,6%. Intäkterna inom Patient Handling Nordamerika minskade med -9,2%, i huvudsak drivet av lägre försäljning till institutionella kunder i USA. Den europeiska verksamheten påverkades negativt av lageruppbyggnad hos vissa större distributörer under det första kvartalet.

Justerad EBITA uppgick till 6,5 MEUR (7,2) i det andra kvartalet. Den justerade EBITA-marginalen minskade till 9,3% (10,2%) som ett resultat av en lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen minskade till 42,3% (44,0%) drivet av produktmix. Rörelsekostnaderna minskade, både nominellt och i förhållande till intäkter, vilket förklaras av lägre personalkostnader för administrativ personal, en effekt av den omstrukturering som gjordes under det andra kvartalet 2018.

Patient Handling Nordamerika
Den nya ledningsgruppen, som tillsattes under det första kvartalet, har fortsatt arbetet med att förfina vår ”Commercial Excellence”-strategi och vår ”go-to-market”-strategi, samt förbättra vår ”Order-to-cash”-process. Under det andra kvartalet innebar detta att:

· Vi förbättrade effektivitet och uppföljning inom försäljningsprocessen. Detta resulterade i en ökad försäljning jämfört med det första kvartalet 2019.
· Vi utvärderade säljstyrkans prestation samt geografiska närvaro i USA. Ett resultat av detta var att omkring 30% av den institutionella säljkåren i USA byttes ut i slutet av det andra kvartalet. Vidare inleddes rekrytering av en ny säljchef för institutionella kunder i USA samt rekrytering till en nyinrättad corporate account-roll.
· Två nyckelpersoner (”customer service director” samt ”logistics director”) rekryterades för att stärka vår ”order-to-cash” -process.

Under kvartalet har jag tillbringat mycket tid med den nordamerikanska verksamheten. Jag ser förbättringar på flera områden men det finns fortsatt utmaningar. Sammantaget innebär detta att det finns risk för att vårt tidigare kommunicerade mål om återgång till organisk tillväxt under andra halvåret 2019 förskjuts 1-2 kvartal.

Avyttring av Puls
Under kvartalet avyttrades Puls till Mediq International BV. Detta är ett viktigt steg i strategin att fokusera på Handicares kärnverksamhet. Avyttringen skapar ytterligare utrymme för tillväxt (både organisk och genom förvärv) och expansion av Handicares kärnverksamhet. Köpeskillingen uppgick till 106 MNOK (10,9 MEUR).

Goda utsikter för andra halvåret 2019
Utvecklingen under det första halvåret 2019 var inte tillfredställande med en organisk tillväxt om -0,5% och en justerad EBITA-marginal om 8,4%. Utsikterna för det andra halvåret 2019 är dock bättre för flertalet av våra verksamheter samtidigt som vi fortsätter omställningsarbetet i Nordamerika. Med beaktande av detta bedömer vi att den organiska tillväxten i intäkter för det andra halvåret 2019 kommer motsvara vårt tillväxtmål, vilket uppgår till 4% till 6% på medellång sikt. Den justerade EBITA-marginalen förväntas öka under det andra halvåret 2019 jämfört med det första halvåret 2019 (8,4%).

Staffan Ternström
VD och koncernchef

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och koncernchef, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 10.00 CET den 14 augusti 2019. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg
http://emea.directeventreg.com/registration/2081967  (http://emea.directeventreg.com/registration/3359669)
En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter
Delårsrapport januari – september 2019         24 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019    12 februari 2020

För mer information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 08.00 CET. 

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,5%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 100 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com. 

Bilagor:

Attachment: Delårsrapport Januari – juni 2019

Till toppen av sidan