Delårsrapport Januari – mars 2019

Förbättrad marginal trots begränsad tillväxt

Första kvartalet 2019

· Intäkterna ökade till 72,3 MEUR (71,6)
· Den organiska tillväxten var -0,6% (2,7)
· Bruttomarginalen återhämtade sig mot senaste kvartalet och uppgick till 41,0% (41,4)
· Justerad EBITA uppgick till 5,5 MEUR (5,1) och motsvarande marginal var 7,6% (7,2)
· EBIT uppgick till 3,9 MEUR (3,9) och motsvarande marginal var 5,4% (5,5)
· Periodens resultat ökade till 3,5 MEUR (2,3)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 0,6 MEUR (0,3)
· Tom Vorpahl ersatte Charley Wallace som Executive Vice President Nordamerika och medlem i koncernledningen från 11 februari 2019
· Pernilla Lindén tillträdde rollen som Executive Vice President Strategy and Business Excellence och medlem i koncernledningen 1 januari 2019
· Mattias Hakeröd tillträdde rollen som Executive Vice President Human Resources och medlem i koncernledningen 7 januari 2019

Koncernchefens kommentar
Intäkterna ökade med 1,0% i rapporterad valuta, organisk tillväxt var -0,6%, och justerad EBITA-marginal förbättrades till 7,6% (7,2%). Försäljningen av trapphissar, som svarar för 50% av den totala försäljningen, fortsätter att gå bra och redovisade en organisk tillväxt om 7,6%. Intäkterna inom Vehicle Accessibility var oförändrade jämfört med motsvarande kvartal föregående år, dock positivt att se att leveranserna av bilar har normaliserats. Utvecklingen i Patient Handling var blandad. Den europeiska verksamheten rapporterade fortsatt stabil organisk tillväxt medan den nordamerikanska verksamheten upplevde fortsatta utmaningar
(-17,2%).

Utvecklingen i det första kvartalet
Intäkterna minskade organiskt med -0,6% (2,7%) under det första kvartalet, vilket i huvudsak förklaras av svag utveckling för Patient Handling Nordamerika. Intäkterna inom Accessibility växte organiskt med 5,7%. Inom Accessibility, fortsatte Stairlifts att växa snabbare än marknaden med en organisk tillväxt om 7,6%. Stairlifts Nordamerika hade en svag start på året, delvis förklarat av ERP-problemen beskrivna i rapporten för fjärde kvartalet 2018, vilket reducerade tillväxten till 6,1%. Under andra halvan av kvartalet var dock tillväxten tillbaka på tvåsiffriga tal. Intäkterna inom Patient Handling minskade organiskt med 9,6%. Patient Handling Europa rapporterade organisk tillväxt klart över marknadstillväxten. Intäkterna inom Patient Handling Nordamerika minskade med 17,2% jämfört med första kvartalet 2018, vilket var det starkaste kvartalet under 2018, som en följd av svag försäljning till institutionella kunder i USA.

Justerad EBITA uppgick till 5,5 MEUR (5,1) i första kvartalet. Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 7,6% (7,2%) som ett resultat av minskade rörelsekostnader. Bruttomarginalen minskade något till 41,0% (41,4%). Bruttomarginalen ökade dock med 3,9 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2018 eftersom de flesta poster som påverkade fjärde kvartalet 2018 negativt var av engångskaraktär. Justerad EBITA för Accessbility ökade till 6,8 MEUR (5,6) drivet av minskade rörelsekostnader i förhållande till intäkter. Bruttomarginalen var i princip oförändrad. Justerad EBITA för Patient Handling minskade till 1,2 MEUR (1,8), vilket förklaras av lägre bruttomarginal och lägre kostnadsabsorption i Nordamerika. Puls rapporterade en justerad EBITA om 0,4 MEUR (0,4).

Patient Handling Nordamerika
Intäkterna minskade med 17,2%, främst drivet av Institutionella kunder i USA. Denna del av verksamheten påverkas av större installationsprojekt vilka var få till antalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Övriga delar av den nordamerikanska verksamheten redovisade oförändrade intäkter. Under första kvartalet genomförde vi några viktiga förändringar i Nordamerika. Dessa inkluderar (i) tillsatte en ny ledningsgrupp, med start mitten av februari, (ii) delade upp USA och Kanada i två separata kommersiella organisationer, och (iii) integrerade Nordamerika i vår globala tillverknings- och kvalitetsorganisation. Den nya ledningsgruppen har fortsatt arbetet med att förfina vår ”Commercial Excellence”-strategi och vår ”go-to-market”-strategi, samt förbättra vår ”Order-to-cash”-process. Huvudsakliga initiativ i kvartalet inkluderar:

· Förbättrad effektivitet och uppföljning inom försäljningsprocessen: detta inkluderar antal kundsamtal, antal kundbesök, antal offerter och uppföljning av vunna/missade projekt.
· Utvärderat säljstyrkans prestation samt geografiska närvaro: Ett resultat av detta är att tre ytterligare Institutionella säljare kommer rekryteras under det andra kvartalet. Den här investeringen kommer att finansieras via justeringar i övriga delar av organisationen.
· Förbättrat ”order-to-cash”-processen: detta inkluderar svarstid inom kundservice, antal lösta problem vid första kontakt med teknisk service, leveranstid, antal fullständiga leveranser och erhållna betalningar inom utsatt tid.
· Förbättrat värdeerbjudande: Fokus på försäljning av helhetslösningar för att minska beroendet av större installationsprojekt och samtidigt öka återkommande försäljning av kringprodukter som har högre marginal (t.ex. selar).
· Strategiska kontrakt: ökat fokus på kontrakt med sjukhuskedjor och Veterans Administration (VA) för att maximera försäljningen på existerande och nya kontrakt.

Jag är övertygad om att den nya ledningsgruppen och deras handlingsplan kommer att medföra att den nordamerikanska Patient Handling-verksamheten visar organisk tillväxt under andra halvåret 2019.

Staffan Ternström
VD och koncernchef

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och koncernchef, och Stephan Révay, CFO, kl. 10.00 CET den 25 april 2019. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg http://emea.directeventreg.com/registration/8396346 (http://emea.directeventreg.com/registration/3359669)

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter
Årsstämma   8 maj 2019
Delårsrapport april – juni 2019 14 augusti 2019
Delårsrapport juli – september 2019 24 oktober 2019
Bokslutskommuniké 12 februari 2020
2019                                             

För mer information kontakta:

Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029
Stephan Révay, CFO & IR, tel +46 729 666 532

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.00 CET. 

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2019 uppgick intäkterna till 292 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Delårsrapport Januari – mars 2019

Till toppen av sidan