Delårsrapport januari – september  2017

Fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrade marginaler

Juli – september

·
Intäkterna ökade med 17,9% till 69,2 MEUR (58,7)

·
Den organiska tillväxten var 7,1%

·
Bruttomarginalen ökade till 42,4% (41,0)

·
Justerad EBITA ökade till 6,3 MEUR (4,5), och motsvarande marginal var 9,1% (7,7)

·
Justerad EBIT ökade till 5,2 MEUR (3,5) och motsvarande marginal var 7,5% (5,9)

·
Del av affärsområdet Puls avyttrades per 1 augusti 2017 varvid den delen redovisas som avyttrad verksamhet

·
Handicare noterades på Nasdaq Stockholm den 10 oktober 2017 och i samband därmed genomfördes en nyemission. Efter noteringen och refinansiering uppgick nettoskulden/justerad RTM EBITDA till 3,2x.

Januari – september

·
Intäkterna ökade med 23,8% till 213,9 MEUR (172,8)

·
Den organiska tillväxten var 6,3%

·
Bruttomarginalen ökade till 42,8% (41,0)

·
Justerad EBITA ökade till 20,0 MEUR (12,6), och motsvarande marginal var 9,4% (7,3)

·
Justerad EBIT ökade till 16,4 MEUR (10,3) och motsvarande marginal var 7,7% (6,0)

·
Del av affärsområdet Puls avyttrades per 1 augusti 2017 varvid de delen redovisas som avyttrad verksamhet

För tabell se bilagd PDF

Koncernchefens kommentar

 

Handicare uppvisade en fortsatt stark organisk tillväxt och marginalförbättringar. Del av Puls verksamheten avyttrades som ett led i ökat fokus på kärnverksamheterna Accessibility och Patient Handling. Handicare aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 10 oktober.

Fortsatt stark organisk tillväxt och marginalförbättringar Under de första nio månaderna 2017 ökade våra intäkter organiskt med 6,3%. Vi har stärkt våra positioner genom organisk tillväxt i såväl Europa som Nordamerika. Vår uppfattning är att vi tagit marknadsandelar. Lönsamheten har förbättrats som en följd av stordriftsfördelar och den justerade EBITA marginalen ökade till 9,4% (7,3). Såväl externa som interna faktorer har bidragit till tillväxten. Vår verksamhet gynnas av ett flertal makrofaktorer, såsom; en ökad andel äldre befolkning, en ökad preferens för äldre och sjuka att stanna hemma så länge som möjligt, samt ett ökat effektivitetsfokus på sjukhus och vårdinrättningar. Dessa sammantaget gynnar den underliggande marknadstillväxten.

”Commercial Excellence” – interna tillväxt initiativ Våren 2016 lanserade vi en ny strategi med tyngdpunkt på tillväxt genom ”Commercial Excellence” och förvärv. ”Commercial Excellence” initiativen tar avstamp från tre områden; en mer effektiv kommersiell strategi, strategiska försäljningsinitiativ samt geografisk expansion bland annat genom utökande av återförsäljarnätverket och genomförandet av en ny distributionsstrategi i USA.

Med den nya funktionella organisationen kan vi ta ut större synergier mellan produktsegmenten än tidigare. Vi ser detta tydligt såväl inom säljorganisationen som inom stödfunktionerna. Genom förvärvet av Prism Medical under 2016 fick vi tillgång till deras väl etablerade distributionsnätverk inom Patient Handling – produkter. Detta nätverk använder vi nu som grund när vi utvecklar vår distributionsstrategi i Nordamerika genom vilket vi kommer sälja såväl Patient Handling som Accessibility produkter. Redan nu ser vi ett stort och ökande intresse för våra trapphissar i USA. Under tredje kvartalet ökade trapphissförsäljningen med 19% jämfört med motsvarande period föregående år.

Vårt interna ”Xcel program” vilket syftar till att öka professionalismen inom vår säljorganisation går nu in i nästa fas; första fasen med fokus på säljstruktur är genomförd och nu ligger fokus på säljteknik. Sammantaget är det min starka övertygelse att våra interna initiativ har bidragit till att vi har tagit marknadsandelar och stärkt våra positioner. Det är med stor tillförsikt som jag ser fram emot att se vidare resultat av dessa insatser.

Börsnotering en kvalitetsstämpel Efter kvartalets utgång har Handicare aktien noterats på Nasdaq Stockholm. Intresset var stort från såväl allmänheten som från institutionella investerare under noteringsprocessen och det är mig ett stort nöje att få välkomna alla nya aktieägare.

Makrotrenderna gynnar oss och det är glädjande att de investeringar vi har gjort i form av renodling av verksamheten samt en effektiv produktionsstruktur samt de interna initiativen resulterar i tillväxt och förbättrade marginaler. Handicare är väl positionerat för en fortsatt lönsam tillväxt och genom börsnoteringen ökar även vår synlighet och trovärdigheten stärks ytterligare.

Asbjørn Eskild VD och koncernchef

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas av Asbjørn Eskild, VD och koncernchef och Stephan Révay, CFO kl. 10:00 CET den 8 november, 2017. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg http://emea.directeventreg.com/registration/5698889. En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.  (http://emea.directeventreg.com/registration/5698889.%20En%20presentation%20kommer%20att%20finnas%20tillgänglig%20på%20www.handicaregroup.com/investors.%20A%20presentation%20will%20be%20available%20at%20www.handicaregroup.com/investors.%20)

För mer information kontakta:

Asbjørn Eskild, CEO, tel +47 905 633 04

Stephan Révay, CFO, tel +46 729 666 532

Boel Sundvall, IR, tel +46 723 747 487

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 08.00.

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Kista och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under okt 2016/sept 2017 uppgick intäkterna till 286 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,6%. Antalet medarbetare var cirka 1 150 och aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Delårsrapport januari – september  2017

Till toppen av sidan