Första dag för handel av aktier i Handicare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Handicare Group AB (publ) (“Handicare” eller “Bolaget”), en ledande global leverantör av förflyttningshjälpmedel på marknaderna för Accessibility och Patient Handling, offentliggör idag utfallet av sin börsnotering (”Erbjudandet”) och notering av aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige, styrelse och medarbetare i Handicare. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i korthet:

· Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde av aktierna i Handicare efter genomförandet av Erbjudandet om 2 947 miljoner kronor (cirka 309 miljoner euro).

· Erbjudandet omfattade 17 092 310 aktier, varav 11 439 000 nya aktier emitterades av Bolaget. Återstående 5 653 310 aktier erbjöds av Cidron Systems S.à r.l.[1] (”Huvudaktieägaren”). Erbjudandet av nya aktier tillför Handicare en bruttolikvid om cirka 572 miljoner kronor (60 miljoner euro).

· För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägaren åtagit sig att, på begäran av Managers (definieras nedan), sälja ytterligare högst 2 563 847 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 % av antalet aktier i Erbjudandet.

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 983 miljoner kronor (103 miljoner euro) och motsvarar cirka 33,4 % av det totala antalet aktier i Handicare efter genomförandet av Erbjudandet.

· Det totala antalet aktier i Handicare kommer efter genomförandet av Erbjudandet att uppgå till 58 939 000 aktier.

· Genom Erbjudandet kommer cornerstone-investerarna – Fjärde AP-fonden, Danica Pension och Holta Life Sciences AS – att förvärva 12,7 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Därutöver har Huvudaktieägaren givit Danica Pension en option att från Huvudaktieägare förvärva upp till ytterligare 0,8 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget till ett pris som motsvarar priset i Erbjudandet. Optionen kan utnyttjas inom 180 dagar från slutförandet av Erbjudandet.

· Därutöver har Handicares styrelseordförande Lars Marcher, vice ordförande Johan Ek och styrelsemedlem Claes Magnus Åkesson förvärvat sammanlagt cirka 0,8 % av de utestående aktierna i Bolaget, motsvarande cirka 25 miljoner kronor (cirka 3 miljoner euro) från Huvudaktieägaren i samband med Erbjudandet[2].

· Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, vid antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Handicares största aktieägare bestå av Huvudaktieägaren (62,9 % av det totala antalet aktier i Handicare efter Erbjudandet genomförts), Fjärde AP-fonden (5,1 %), Danica Pension (4,19 %) och Holta Life Sciences AS (3,4 %).

· Handel i Handicare-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 10 oktober 2017, under kortnamnet “HANDI” och likviddag är den 12 oktober 2017.

Kommentar från Asbjørn Eskild, VD och koncernchef för Handicare:

“Jag är väldigt glad och stolt över det stora intresse för Handicare som har visats både från allmänheten och institutionella investerare under noteringsprocessen och vi är väldigt exalterade över detta viktiga steg för Handicare. Resan startade 2010 och vi har sedan dess effektivisterat vår struktur, produktportfölj och operationella plattform. Handicare är nu väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt som en ledande leverantör av förflyttningshjälpmedel för äldre och funktionshindrade samt dess vårdare. Steget till de publika marknaderna ökar vår visibilitet och marknadstransparens samt stärker vårt erbjudande. Det är med stort nöje som vi välkomnar nya och gamla aktieägare att ta del av detta nästa steg i resan.”

Kommentar från Lars Marcher, styrelseordförande i Handicare:

”Det är med stor stolthet som styrelsen konstaterar vad ledningsgruppen har uppnått sedan starten av den startegiska transformationen i Handicare 2010. Jag är övertygad om att Bolaget har den rätta strategin och ledarskapet på plats för lönsam och värdeskapande tillväxt framöver. När vi nu inleder nästa fas är vi exalterade över att bredda ägarbasen och erbjuda möjlighet för en större grupp aktieägare att följa med oss in i Bolagets spännande framtid.”

Kommentar från Fredrik Näslund, Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital Funds:

”Handicare är ett utmärkt exempel på ett företag som framgångsrikt kapitaliserar på de förändringar som sker inom demografin och följaktligen behovet för nya produkter och tjänster. Många bolag begränsar sina ambitioner till lokala marknader, men Handicare har klarat att omfokusera och skapa en skalbar och internationell affärsmodell som kan möta samhällets och individers behov över hela världen. Det här är en av de metoder som Nordic Capital stöttar sina bolag med så att de kan bli starkare och uthålliga och på detta sätt kan generera upprepad framgång för Nordic Capitals investerare. Som en marknadsledare med en klar strategi och stark operationell struktur är Handicare väl positionerat för att generera fortsatt tillväxt de kommande åren.”

Rådgivare och Managers

Carnegie och Bank of America Merrill Lynch är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (“Joint Global Coordinators”). DNB Markets är Joint Bookrunner (tillsammans med Joint Global Coordinators, “Managers”). White & Case är legal rådgivare till Bolaget och Huvudaktieägaren och Gernandt & Danielsson samt Davis Polk är legala rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Asbjørn Eskild, VD och koncernchef
Telefon: +47 905 633 04
E-post: asbjorn.eskild@handicare.no 

Boel Sundvall, Investor Relations
Telefon: +46 723 747 487
E-post: boel.sundvall@handicare.com  

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 08:00 (CET).

Om Handicare

Handicare är en ledande global leverantör av förflyttningshjälpmedel på marknaderna inom Accessibility och Patient Handling mätt i intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet och rörligheten för äldre och funktionshindrade personer, samt för att förbättra bekvämligheten och säkerheten i arbetsmiljön för de personer som vårdar dem. Handicares erbjudande omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttningar, lyft och byte av kroppsställning, produkter för tillgänglighetsanpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare bedriver verksamhet under tre affärsområden: Accessibility, Patient Handling och Puls.

Handicare förvärvades av Huvudaktieägaren år 2010. Sedan dess har Handicare anpassat sin företagsstruktur, produktportfölj och plattform för att kunna fokusera på sina kärnverksamheter Accessibility och Patient Handling, vilket har underlättats av bland annat avyttringen av Mobility-verksamheten (rullstolar) i september 2015 samt förvärvet av Prism Medical under 2016. På senare år har Bolaget genomfört ett flertal automatiserings- och inköpsinitiativ och påbörjat implementeringen av sin Commercial Excellence-strategi för organisk tillväxt och ökad lönsamhet. Till följd av denna omvandling av verksamheten, som även innefattade en flytt av huvudkontoret 2015, från Moss i Norge till Kista i Sverige, anser Handicare att det är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt som ledare inom tillhandahållande av förflyttningshjälpmedel och sjukvårdsutrustning till äldre och funktionshindrade och de som vårdar dem.

Som ett resultat av Bolagets strategiska och operativa initiativ har Handicare under de senaste tre åren uppnått stark organisk tillväxt och operativa förbättringar. Under perioden 2014 till 2016 var den genomsnittliga organiska tillväxten för Accessibility och Patient Handling – Handicares huvudsakliga affärsområden – 5 %, samtidigt som den totala omsättningen ökade från 231,8 miljoner euro för året som slutade 31 december 2014 till 274,5 miljoner euro (pro forma) för året som slutade 31 december år 2016, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 9 %, vilket översteg tillväxten på Handicares huvudmarknader med cirka 5 %[3]. Därutöver har Handicare förbättrat den justerade EBITA-marginalen från 4,3 % under 2014 till 7,2 % under 2016.

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.
För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper emitterade av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig. Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har publicerats och finns tillgängligt på Handicares hemsida. Detta meddelande bör läsas tillsammans med, och är kvalificerat med hänvisning till, prospektet.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i en medlemsstat, ”Prospektdirektivet”), adresseras och riktas detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare i den betydelse som avses i Prospektdirektivet.

Detta dokument och den information som det innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av krav på registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepappren.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta dokument och annat material avseende de värdepapper som omnämns häri till, samt är investeringar och investeringsaktiviteter till vilka detta dokument hänför sig tillgängliga enbart för, och kommer sådana företas enbart företas av, ”kvalificerade investerare” (som de definieras i artikel 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) personer med professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar vilka omfattas av definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet vilka omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer bör inte företa några handlingar på basis av detta dokument och bör inte agera på eller förlita sig på det.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte utgör historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”uppskattar”, ”förutser”, ”förväntar”, ”antar”, ”prognostiserar”, ”åsyftar”, ”kunde”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle”, ”enligt beräkningar”, ”är av uppfattningen”, ”må”, ”planerar”, ”fortsätta”, ”potentiell”, ”förutspår”, ”projekterar”, ”indikerar”, ”har som målsättning”, ”avser”, ”sannolik”, ”kan få”, ”såvitt är känt” och liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden avseende framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöden, planer för och förväntningar på Bolagets verksamhet och förvaltning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmänna regulatoriska och ekonomiska förhållanden samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalande baseras på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden, såsom en frånvaro av förändringar av rådande politiska, juridiska, skatterelaterade, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden eller av tillämpliga lagar, föreskrifter eller regler (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmässig behandling och skatteregler), vilka, individuellt eller som helhet, skulle vara väsentliga för Bolagets rörelseresultat eller dess förmåga att bedriva verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer, som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer kan få faktiska händelser att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått antyds genom sådana framåtriktade uttalanden. Du bör även särskilt granska avsnittet med titel ”Riskfaktorer” i prospektet för vidare information.

Potentiella investerare bör inte fästa otillbörlig tilltro till de framåtriktade uttalandena häri och rekommenderas starkt att läsa den detaljerade beskrivningen av faktorer som har en påverkan på Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget bedriver verksamhet, vilka inkluderats i prospektet.

Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som ingår i detta pressmeddelande uttalar sig endast om förhållandena per detta datum, och är föremål för förändringar utan avisering. Ingen av Bolaget, Managers och till dem närstående företag åtar sig något ansvar för att uppdatera, granska eller revidera några framåtblickande uttalanden för att reflektera händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta meddelande.

Förvärv av investeringar till vilka detta pressmeddelande hänför sig kan utsätta en investerare för en betydande risk för att förlora hela det investerade beloppet. Personer som överväger att genomföra sådana investeringar bör konsultera en auktoriserad person specialiserad på rådgivning avseende sådana investeringar. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation gällande Erbjudandet. Värdet på aktier kan minska såväl som öka. Potentiella investerare bör konsultera en professionell rådgivare om lämpligheten av Erbjudandet för den berörda personen.

Managers agerar uteslutande för Bolaget och inte för någon annan i anslutning till Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som deras respektive klient i relation till Erbjudandet och kommer vare sig att vara ansvariga i förhållande till någon annan än Bolaget för att ge det skydd som ges till deras respektive klienter eller för att ge rådgivning i relation till Erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, överenskommelse eller annan fråga som det refereras till häri.

I anslutning till Erbjudandet kan Managers eller något till dem närstående bolag teckna sig för en andel av aktierna i Erbjudandet som en huvudposition och i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda till försäljning för egen räkning sådana aktier och andra värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i anslutning till Erbjudandet eller annars. Följaktligen bör referenser i detta meddelande och prospektet till att aktierna emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller annars handlas i läsas som att de inkluderar varje emission eller erbjudande till, eller tecknande, förvärv, placering eller handel av Managers eller något till dem närstående bolag agerande i sådan egenskap. Därutöver kan Managers eller något till dem närstående bolag ingå finansieringsavtal (inklusive swapavtal eller så kallat contract for differences) med investerare i samband med vilket Managers eller något dem närstående bolag från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Managers avser inte upplysa om omfattningen av någon sådan investering eller transaktion annat än i enlighet med rättsliga eller regulatoriska skyldigheter att göra så.

Ingen av Managers, till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till Bolaget, dess dotterbolag eller närstående bolag, oavsett om de är skriftliga, muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller annars uppstår i samband därmed.

Stabilisering och övertilldelningsoption

Carnegie Investment Bank AB (publ), såsom stabiliseringsansvarig, kan i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm komma att utföra vissa transaktioner som kan resultera i att aktiekursen på aktierna bibehålls på en högre nivå än vad som annars skulle vara fallet. Stabiliseringsåtgärderna som syftar till att understödja aktiekursen på aktierna kan vidtas från den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, och under en efterföljande period om högst 30 kalenderdagar. Dessa stabiliseringsåtgärder och kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt. Dessa stabiliseringsåtgärder kan utföras till ett pris som inte överstiger det aktiepris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsåtgärderna kan leda till att marknadspriset på aktierna når en nivå som inte är hållbar på lång sikt och som överstiger det pris som annars skulle råda på marknaden. Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte nödvändigtvis att sådana åtgärder kommer att vidtas. Vidare kan utförda stabiliseringsåtgärder när som helst avbrytas. När stabiliseringsperioden om 30 kalenderdagar har gått ut kommer det att meddelas huruvida stabiliseringsåtgärder har vidtagits, och i så fall vilka datum dessa åtgärder har vidtagits, inklusive den sista dagen för dessa åtgärder, och inom vilket prisintervall stabiliseringsåtgärderna genomfördes.

Vidare har Huvudaktieägaren utfärdat en option till Joint Global Coordinators, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 2 563 847 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

———————————————————————-

[1] Indirekt ägt av Nordic Capital Fund VII. ”Nordic Capital Fund VII” refererar till Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag. “Nordic Capital” refererar till Nordic Capital Fund VII och/eller alla, eller några, av Nordic Capitals föregående eller efterföljande fonder.
[2] Avseende dessa aktier kommer dessa styrelsemedlemmar att behandlas som cornerstone-investerarna och de kommer således inte att omfattas av lock-up avseende dessa aktier.
[3] Källa: Handicares uppskattningar, baserad på marknadsanalys.

Bilagor:

Attachment: Första dag för handel av aktier i Handicare

Till toppen av sidan