Handicares styrelse föreslår återinförd aktieutdelning om 0,07 EUR

Handicare Group ABs styrelse återinför tidigare återkallat förslag om utdelning och avser kalla till en extra bolagsstämma.

Givet det rådande omvärldsklimatet och osäkerheten kring de ekonomiska effekterna av Covid-19 beslöt styrelsen i april att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning om 0,07 EUR per aktie. Styrelsen uttalade då att ambitionen var att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret 2020 när effekterna av den pågående pandemin bättre kunde överblickas.

Styrelsen har nu utvärderat Handicares utveckling, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna, med slutsatsen att Handicare har en fortsatt stark finansiell position och likviditet. Styrelsen har därför beslutat att återinföra tidigare återkallat förslag om utdelning om 0,07 EUR per aktie för det finansiella räkenskapsåret 2019 och kalla till en extra bolagsstämma den 7 december 2020. Stämman kommer hållas i ett format med förhandsröstning, enligt av riksdagen förordnad temporär lagstiftning. Bolaget har inte utnyttjat det statliga permitteringsstödet i Sverige.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & IR
Telefon: +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 17.30.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2020 uppgick intäkterna till 214 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 5,1%. Antalet medarbetare uppgick till 850 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Handicares styrelse föreslår återinförd aktieutdelning om 0,07 EUR

Till toppen av sidan