Kommuniké från årsstämma i Handicare Group AB (publ)

Vid Handicare Groups årsstämma, som hölls idag den 8 maj 2018 i Stockholm, fattades huvudsakligen följande beslut.  

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt ansvarsfrihet Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 0,50 kronor per aktie med den 11 maj 2018 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 16 maj 2018. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och valberedning Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamot ska utgå med 180 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 450 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att arvodet för ordföranden i revisionsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor, och arvodet för ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Som ersättning för ordförande i ersättningsutskottet ska 50 000 kronor utgå och till ledamot i ersättningsutskottet 25 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Lars Marcher, Joakim Andreasson, Maria Carell, Johan Ek, Elisabeth Thand Ringqvist och Claes Magnus Åkesson samt nyval av Jonas Arlebäck. Lars Marcher omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, om omval av Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade vidare att ändra instruktionerna för valberedningen i Handicare Group på två punkter i enlighet med förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, Investor Relations Telefon: +46 723 747 487

E-post: boel.sundvall@handicare.com

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2018 uppgick intäkterna till 283 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,7%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Bilagor:

Attachment: Kommuniké från årsstämma i Handicare Group AB (publ)

Till toppen av sidan